Hanebo Framtid - Årets lokala grupp 2009

Hanebo Framtid - Årets lokala grupp 2009

Publicerad den 7 december 2009, av Karin Wenström 


Riksorganisationen Hela Sverige ska levas utmärkelsekommitté har idag utsett Hanebo Framtid i Bollnäs kommun till Årets lokala utvecklingsgrupp 2009 med följande motivering:


”Hanebo framtid ser möjligheter och ger självtillit åt bygden. Föreningen arbetar sedan många år tillsammans med kommunen och organisationer för att stärka och utveckla attraktionskraften i bygden. Här gäller devisen från ord till handling.”

Hanebo Framtid har ett starkt engagemang för hela sin bygd och en mängd arbetsgrupper som jobbar aktivt med olika frågor.

Ungdomarna är betydelsefulla och Hanebo Framtid har engagerat sig mycket i deras fritidsbehov. Högst på ungdomarnas önskelista stod idrottshall, fritidsgård och skateboardramper. Ramperna finns på plats och föreningen har kommit långt i planeringen av en idrottshall med fritidsgård i anslutning. Nästa steg är att hitta finansiärer. Kommunen är positiv till det hela.

Alla nior får en tröja med trycket ”Hanebo Framtid” som avgångspresent.

Sedan 2002 organiserar föreningen Byavakt. Det innebär att ett antal invånare åker runt om nätterna, efter ett schema, för att se till att allt är lugnt. Det är mycket uppskattat, både av invånarna som skjuter till pengar för bensinen, och av polisen.

Hanebo Framtid arbetar konsekvent för att utveckla turismnäringen. En rondell gör att turisterna som är på väg till och från fjällen, saktar in och ser skyltarna om vad bygden har att erbjuda. Detta har medfört en positiv utveckling för affärs- och turistnäringen. Föreningen satsar bland annat på upplevelseturism och en populär upplevelse har varit sägensafaris i skogen.

Femtio vindkraftverk planeras i bygden, vilket engagerar föreningen. Bland annat förhandlar de om bygdepeng.

Hanebo Framtid arbetar även med:

• Ett mycket ambitiöst bygdeblad
• Att rädda byskolorna
• Att utveckla stationshuset till en mötesplats med butiker och kafé
• Ny biograf
• Kommunikationer

Se hemsidorna www.haneboframtid.se och http://bergviken.blogspot.com


PRESSMEDDELANDEPRESSMEDDELANDE 

Efterlängtat slutbetänkande från Lokal service i samverkan


Igår, tisdag, presenterades slutbetänkandet från utredningen Lokal service i samverkan, något som vi landsbygdsbor sett fram emot länge.


Vi landsbygdsbor, vare sig vi är privatpersoner eller företagare, har under en följd av år sett hur den offentliga servicen vittrat bort, hur det blir allt svårare att få vardagen att fungera med ökande avstånd och minskad tillgänglighet till grundläggande service.


Därför har vi inom byarörelsen följt utredningen Lokal service i samverkan med stort engagemang.


– Slutbetänkandet från Lokal service i samverkan är efterlängtat och positivt. Här kommer äntligen ett förslag till offentlig service som bygger på att medborgarnas behov står i centrum. Något som borde vara självklart, fast det inte varit det hittills, säger Karl-Erik Nilsson, ordförande i Hela Sverige ska leva, och fortsätter:


– Vi inom byarörelsen har länge sett avigsidorna med stuprörspolitiken och gläder oss åt de konkreta förslagen till hur stat och kommun ska börja samarbeta. För medborgarnas bästa, även de medborgare som bor i periferin.


– Positivt är också att utredarna ser lanthandlarna, lantbrevbärarna och samlingslokalerna som resurser på byanivå. Glädjande är att den ideella sektorn ses som en tillgång, där våra lokala utvecklingsgrupper och många av våra medlemsorganisationer ingår. Vi vill bara understryka att serviceinsatser på regelbunden basis både kräver ersättning och erforderlig utbildning.


– Nu gäller det bara att regeringen står fast vid att medborgarnas behov av offentlig service ska styra hur den tillhandahålls, och förverkligar det som utredarna föreslår. Det ser vi verkligen fram emot, säger Karl-Erik Nilsson.


Kontaktpersoner:


Karl-Erik Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva tfn 070-510 28 67


Karin Wenström, informatör Hela Sverige ska leva, tfn 08-24 13 50


Högkonjunktur för föreningslivet!


Högkonjunktur för föreningslivet!


Arbetsförmedlingarna runt om i landet vill samarbeta med föreningslivet för att skapa meningsfull sysselsättning för långtidsarbetslösa. Enligt Konjunkturinstitutet väntas arbetslösheten stiga till över 11 procent och Riksbanken sänker styrräntan till rekordlåga 0,25 procent och lånar ut 100 miljarder till bankerna för att få fart på ekonomin. Det har krisat förut, men i motsats till förra gången är ingångsläget nu en mycket hög arbetslöshet. Och värre lär det bli. Arbetsförmedlingens prognos pekar på en kraftigt stigande långtidsarbetslöshet. Omkring 2 000 nya långtidsarbetslösa beräknas tillkomma varje månad under de närmsta åren och ganska snart blir de 50 000. De har då varit arbetslösa och sökt jobb på egen hand i 300 dagar och därefter coachats i 450 dagar i regeringens jobb- och utvecklingsgaranti. Utan att få jobb. Sedan följer den så kallade "tredje fasen" där regeringen garanterar långtidsarbetslösa meningsfull sysselsättning och detta genom samarbete med näringsliv, offentlig sektor och föreningslivet.


Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, med drygt 4 500 anslutna lokala utvecklingsgrupper, har svarat på arbetsförmedlingens önskan om samarbete med föreningslivet för att skapa meningsfulla sysselsättningar. Vi vill uppmana föreningar runt om i landet att engagera sig i denna angelägna fråga. De föreningar som blir "anordnare" av sysselsättning kommer att få ersättning med 225 kronor per dag och anvisad person. Och arbetsperioden kan uppgå till två år. Kraven är att anordnaren ansvarar för arbetsledning samt följer vanliga arbetsmiljökrav. Den anvisade får under tiden fortsatt a-kassa eller motsvarande.  


Lokalt är det nu dags för krafttag och ett konstruktivt samarbete mellan lokala arbetsförmedlingar och föreningar. Lokala föreningar har många goda idéer om angelägna satsningar men de ideella krafterna räcker inte till allt. Ta kontakt med arbetsförmedlingen och diskutera idéerna. Det kan handla om att restaurera byggnader och natur, bemanna föreningskontor eller jobba i bygdens butik och bensinmack. Den lokala föreningen kan säkert ta emot en eller två personer. En annan möjlighet är att flera föreningar går samman i en jobb-pool som man redan gjort i östra Blekinge. Ett annat intressant exempel är den lokala utvecklingsgruppen Flyinge Utveckling AB i Skåne med konceptet "ByAnordnare".


Ett utvecklat samarbete mellan arbetsförmedlingar och det lokala föreningslivet ger stora vinster för både individen, samhället i stort och utvecklingen lokalt. Hela Sverige ska leva vill av hela sitt hjärta bidra till meningsfull sysselsättning på landsbygden i hela landet och ge arbetssökande en möjlighet att skaffa sig erfarenheter, meriter och referenser. När sommaren så småningom går mot sitt slut och allvaret börjar igen - då är det dags för en lokal högkonjunktur!


Karl-Erik Nilsson

Ordförande Hela Sverige ska leva


Pressínbjudan: Bymackarna blir fler – nätverket växer
Pressínbjudan: Bymackarna blir fler - nätverket växer

Bymackarna blir fler - nätverket växer

Nätverket Bymacken fortsätter att samla medlemmar i Värmland. Nu har även bensinmacken i Edane anslutit sig till nätverket och återinvigs som By-mack tisdagen den 19 maj.

Edanemacken är den nionde macken i nätverket By-Macken och den första som är obemannad.

- Att gå med i By-Macken är det enda sättet att överleva, tror jag, säger Lars-Inge Olsson, ägare till Edanemacken.

- Genom att gå samman så kan vi skapa större volymer. Alternativet hade varit att på egen hand skapa kontakter med oljebolagen och det är omöjligt.

Nätverket By-Macken drog igång hösten 2008 och vid starten fanns ett avtal med SÅIFA Värmland AB om drivmedelsleveranser. Offerter finns även från leverantörer av betalpelare och kortinlösensystem, vilket gör att nätverket kan erbjuda sina medlemmar bra priser på dessa funktioner.

Fler servicefunktioner kommer att utvecklas efter hand inom nätverket. Det som diskuteras är exempelvis att upphandla försäkringar, reparationsservice med mera.

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva är huvudman för nätverket och nu startas ett arbete för att sprida konceptet till andra delar av Sverige.

Välkommen till invigningen vid By-Macken Edane, tisdagen den 19 maj, klockan 10.00.

För mer information, kontakta


Owe Nordling, Hela Sverige ska leva Värmland, tfn 0554-203 06
Lars-Inge Olsson, Edanemacken, 070-665 00 75


Landsbygdsstrategin - ett bra helhetsgrepp, men var är de långsiktiga insatserna?
PRESSMEDDELANDE2009-03-20 

Landsbygdsstrategin - ett bra helhetsgrepp, men var är de långsiktiga insatserna?


- Det är glädjande att regeringen tar ett helhetsgrepp kring landsbygdspolitiken, det gynnar oss alla på landsbygden, säger Karl-Erik Nilsson, ordförande i Hela Sverige ska leva, i en kommentar till regeringens samlade strategi för landsbygden som presenterades i förrgår, tisdagen den 17 mars.


- Vi gillar förslaget om en statssekreterargrupp som jobbar departementsöverskridande och bevakar landsbygdsfrågorna. Bra är också att de lokala utvecklingsgruppernas betydelse i den fysiska planeringen lyfts fram.


Problemet som vi ser det, är att regeringen talar om landsbygdens betydelse och framtida roll i allmänna ordalag och redovisar få åtgärder som är specifikt riktade till landsbygden.


- Vi vill att regeringen sätter ner foten ordentligt och kommer med konkreta långsiktiga insatser. Det är vad vi hade förväntat oss. Vi väntade oss också en mer kraftfull satsning på bredband och hoppades på bygdepeng för vindkraften, för att bara nämna ett par exempel. Det krävs beslut från regeringen som tydligare pekar ut en väg och ett ansvar som leder till att landsbygden verkligen kan axla sin betydelsefulla roll.


- Det vi saknar är en strategi med tydliga visioner för framtiden. Därför drar vi på Hela Sverige ska leva nu igång ett arbete med fokus på just det, med målet att föra fruktbara diskussioner fram till valet år 2010, säger Karl-Erik Nilsson.


För mer information kontakta

Karl-Erik Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva, tfn 070-510 28 67

Inez Abrahamzon, vice ordförande Hela Sverige ska leva, tfn 070-695 56 70

Karin Wenström, informatör, tfn 0732-44 95 64


Delbetänkande SOU 2008:97 Styr samverkan - för bättre service till medborgarna
2009-03 -17
YTTRANDE
Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM
Delbetänkande SOU 2008:97 Styr samverkan - för bättre service till medborgarna


Sammanfattning

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
instämmer i utredningens samtliga förslag. Vi
välkomnar regeringens initiativ att tillsätta en utredning med uppgift att ta sig an frågan om
hur samhällsservicen ska fungera för medborgarna. Frågan har varit aktuell under decennier
och behandlats på samtliga Landsbygdsriksdagar. Förvaltningskulturen där varje myndigh et
fungerar som ett separat stuprör är ett av de stora hindren för att samhällsservicen skall
fungera. Kanske är det en av anledningarna till att den offentliga servicen håller på att helt
försvinna från stora delar av landsbygden. Det är förvånande att det hittills varit så omöjligt
att förändra denna kultur. I vårt remissvar på Landsbygdsutredningen framförde vi därför
kravet att statens sektorsvisa reträtt från landsbygden måste stoppas.

Utredningen Styr samverkan - för bättre service till medborgarna har på ett förtjänstfullt sätt
analyserat och presenterat förslag, som om de genomförs, på ett dramatiskt sätt skulle
förändra livsvillkoren till det bättre för människor i hela landet. Den avgörande frågan
handlar om möjligheterna att genomföra förslagen. Utredaren visar att varken regeringen eller
riksdagen är tydliga gentemot myndigheterna. Det finns inga tydliga mål när det gäller god
service och samverkan. Styrningen är alltför svag. Statliga myndigheters samverkan med
kommunerna är inte utvecklad och kommer heller inte att bli det med mindre än att de
offentliga serviceaktörerna får tydliga och målinriktade direktiv. Det här är den svagaste
punkten när det gäller förverkligande av målsättningen och därför bör regeringen säkerställa
utfallet genom att ange tydliga riktlinjer.

Avsnitt 2 Tillgång till service i nuläget
Hela Sverige ska leva instämmer i den beskrivning som ges. Utredningen ger exempel på
medborgarservice och samverkanslösningar som utvecklats under åren. Samtidigt konstateras
att det finns särskilda problem i regioner med stora geografiska avstånd. Det är den verklighet
som Hela Sverige ska leva arbetar med. Goda exempel finns på servicelösningar genom till
exempel landsbygdshandeln. Men även denna är hotad på många håll. Ofta är det dödsstöten
för en by eller liten ort när den läggs ner. Landsbygdshandeln bör därför på allt sätt värnas.

Avsnitt 3 Problemidentifiering och analys
Hela Sverige ska leva instämmer i utredningens problemidentifiering och analys som sätter
fingret på viktiga skäl till att det inte fungerar. Varför samverkar inte kommuner och statliga
myndigheter? Varför är regeringen passiv när det gäller att utnyttja det egna styrmandatet?
Varför anger riksdagen inte tydliga mål för god service och samverkan? Utredaren visar att
det finns mycket att göra när det gäller styrningen. Det handlar om insikt och viljeinriktning.
Vår förhoppning är att regeringen ska ta tillvara utredningens analys.

Avsnitt 4 Struktur för tillgänglig service
Hela Sverige ska leva instämmer i utredningens förslag. Det är bra att utgå från en befintlig
servicestruktur. Lokala servicekontor, samverkanskontor med servicevägledare och
servicepunkter är bra förslag. Ur vår synvinkel är det angeläget att förslagen kommer även de
mindre orternas medborgare till godo. Givetvis bör samråd ske med kommunerna när statliga
servicekontor etableras så att man inte planerar var sig, något som utredningen funnit exempel
på. Det viktiga är att medborgarperspektivet säkerställs även här, eftersom kommunerna
själva ibland glömmer det, i sin iver att värna sin egen organisation.

Avsnitt 5 Styrning av service i samverkan
Hela Sverige ska leva instämmer i utredningens förslag om ett tydligare styrsystem. Särskilt
riksdagens och regeringens övergripande ansvar tydliggörs. Vi uppfattar det som helt
avgörande för att samverkan kring samhällsservicen ska implementeras i förvaltningskulturen.

Avsnitt 6 IT som verktyg i servicekanaler
Hela Sverige ska leva instämmer i utredningens förslag. För den som är förtrogen med
internetsamhället är det mycket lättare med myndighetskontakter. Många äldre är emellertid
inte alls delaktiga i det nya IT-samhället. Enligt uppgifter som utredaren redovisar står 2,3
miljoner vuxna svenskar utanför Internetvärlden. Även dessa människor har rätt att kräva
samhällsservice av det offentliga.

Avsnitt 7 Servicelösningar på landsbygden
Hela Sverige ska leva instämmer i utredningens förslag. Det är motsägelsefullt med
regeringens intention att samhällsservicen ska förbättras när det samtidigt är så många
medborgare, främst på landsbygden och glesbygden, som upplever att samhällsservicen hela
tiden försämras.

Små servicekontor på landsbygden och servicepunkter är förslag i rätt riktning. Det är också
grundservicepaket med samordning av kommersiella serviceleverantö rer och myndigheternas
servicepunkter samt en gemensam kommersiell och offentlig organisation för servicen. Det är
absolut nödvändigt med ett mer samlat ansvar för basservicen i de glest bebodda bygderna i
landet. Särskilt angeläget är förslaget om lantbrevbärare som mobila servicepunkter. Vi ser
fram emot fortsatta utredningar om dessa viktiga frågor.

De ideella organisationernas roll behandlas mer ingående i utredningens fortsatta arbete. Vi
tar aktiv del i det arbetet med utgångspunkten att det redan omfattande engagemang som finns
i många bygder kan vidareutvecklas och spridas över landet.

Vi anser att Landsbygdsprogrammet bör utnyttjas aktivt för att utveckla nya lösningar för
servicen, men konstaterar att det hittills har använts i mycket begränsad omfattning. Leader
visar på vilken dynamik och vilka möjligheter som finns när det offentliga, privata och ideella
samverkar.

Vi ser fram emot slutbetänkandet och kommande förslag om hur den sociala ekonomins
möjligheter kan tas tillvara. Vi vill understry ka betydelsen av att de fortsatta utredningar som
föreslås kan sjösättas snarast för att undvika ett glapp i arbetet och fortsatt avveckling av
servicen på landsbygden.

Vår förhoppning är att regeringen ska prioritera förslagen i utredningen och på ett kraftfullt
sätt ta initiativ till nödvändiga förändringar i rådande myndighetsstrukturer. Målet bör vara
tydligt - bättre service till medborgarna genom samverkan.Karl-Erik Nilsson                                                                       Staffan Bond
Ordförande                                                                                  Kanslichef

Inbjudan till Temadag om Landsbygdsutveckling Länsbygderådet X-ingINBJUDAN

Temadag om Landsbygdsutveckling

Vad händer med affären, macken, skolan, posten, betaltjänster........ i framtiden? Orosmolnen är många och kan endast påverkas genom samverkan mellan landsbygdens olika aktörer och förespråkare.

Därför inbjuder Länsbygderådet X-ing till en temadag runt landsbygdsfrågor och framtida samverkan.

Lördagen den 14 mars klockan 10:00 - 14:30, kursgården Gläntan i Voxnadalen.

Medverkande:


Karl-Erik Nilsson
, ordförande i riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Karl-Erik har en bred erfarenhet
som bland annat innefattar ansvar för Landsbygdskommittén
som hade i uppdrag att leverera en långsiktig strategi för den
nationella landsbygdspolitiken. 

Lars Norin, verksamhetsledare Leader Hälsingebygden och
Theres Sundberg, verksamhetsledare Leader Gästrikebygden
 
Avslutningsvis lyfts en del tankar om det ideella arbetet sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, vikten av lokala utvecklingsplaner, samt naturligtvis frågan hur går vi vidare?

Med bakgrund till att X-ing har för avsikt att bjuda på kaffe och lunch, är det viktigt att Ni anmäler ert deltagande senast fredagen den 6 mars.

Detta kan göras via e-post till   info@kennethnyberg.se
Uppge ert namn, organisation/motsvarande som ni representerar, e-post och/eller telefon, samt om det finns speciella önskningar avseende maten.Hjärtligt välkomna

Kenneth Nyberg
Ordförande Länsbygderådet X-ing
Mobil 073-9087957

Karta till Gläntan


Förslag till dagordning Länsbygderådet X-ing Gävleborgs årsmöte den 14 mars 2009
Länsbygderådet X-ing Gävleborgs årsmöte den 14 mars 2009

  

Förslag till dagordning

  


§   1               Mötets öppnande

§   2               Val av ordförande o sekreterare för mötet

§   3               Fastställande av röstlängd

§   4               Val av protokolljusterare

§   5               Val av rösträknare

§   6               Fråga om mötets utlysande

§   7               Godkännande av dagordning samt anmälan av övriga frågor att hänskjuta till styrelsen

§   8               Styrelsens verksamhetsberättelse

§   9               Resultat - och Balansräkning

§ 10               Revisorerna berättelse

§ 11               Fråga om ansvarsfrihet

§ 12               Beslut i anledning av vinst eller förlust

§ 13               Fastställande av Verksamhetsplan för 2009

§ 14               Beslut om årsavgift för verksamhetsåret

§ 15               Beslut om arvoden eller ersättningar till förtroendevalda

§ 16               Fastställande av Budget för 2009

§ 17               Beslut om stadgeförändring

§ 18               Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen

§ 19               Val av           a) Ordförande för 2 år

                                            b) Kassör för 1 år

                                            c) Ordinarie ledamöter för 2 år

                                            d) Ersättare för 1 år

§ 20               Val av           a) Två revisorer för 1 år

                                            b) Ersättare för 1 år

§ 21               Val av           a) Valberedning för 3 år

                                            b) Ersättare för 1 år         

                                            c) Sammankallande

§ 22               Beslut om eventuella nomineringar

§ 23               Ärenden som styrelsen häskjutit till årsmötet

§ 24               Behandling av inkomna motioner

§ 25               Övriga frågor att hänskjuta till styrelsen (anmälda under § 6)

§ 26               Avslutning

  


Kallelse till Länsbygderådet X-ings Årsmöte


Kallelse till Läsbygderådet X-ings Årsmöte...

Länsbygderådet X-ing  inbjuder alla sina medlemmar till en temadag runt landsbygdsfrågor och framtida samverkan.

Lördagen den 14 mars klockan 10:00 - 14:30, kursgården Gläntan i Voxnadalen.

Se information här på bloggen

Klockan 15:00 fortsätter Länsbygderådet att tillsammans med sina medlemmar hålla årsmöte för verksamhetsåret.


Hjärtligt välkomnaKenneth Nyberg

Ordförande Länsbygderådet X-ing

Mobil 073-9087957


Europahusets Projektservice


Europahusets projektservice är en tänkt framtida verksamhet för oss.

Här har vi inom den ideellasektorn en chans att påverka för att få våra egna lotsar inom projektvärden med spets kompetens inom socialafonden och den regionalafonden.

Med att visa vårt intresse kommer vi att kunna få hjälp att förstå samt framtagande av ideer till projekt och därefter fortsatt verksamhet. Detta med tanke på att den ideela sektorn i sverige är en av dom som söker minst projekt inom EU och att vi  därför behöver flytta fram våra positioner. Detta med hjälp som kan ge oss stöd i vår strävan efter att förverkliga våra goda ideer ...

Gå in och stöd detta genom att fylla i enkäten för det kostar inget och det sämsta som kan hända är att vi får gratis hjälp...

Har ni frågor eller behöver mer information ta gärna kontakt med oss på Länsbygderådet X-ing.Europahusets projektservice är en tänkt framtida verksamhet för oss...

Just nu pågår en förstudie omkring detta med ekonomiskt stöd från Region Gävleborg och ABF Gävleborg.

I förstudien gör vi en enkät till ideella föreningar och föreningar för små företag. Om ni är en av de som fått enkäten kan den besvaras genom att klicka på länken nedan och sedan följa instruktionerna.


Enkät projektservice


Enkäten på nätet är en hjälp vi fått av Resekompani AB (en av våra medlemsorganisationer) och den är därför uppbyggd för anmälningar till konferenser och liknande arrangemang.


Frågorna under fliken Övrigt är en fast mall så ni behöver inte fylla i rutan med särskilda önskemål. Där kan ni i stället skicka med eventuella kommentarer i övrigt omkring ert intresse för projekt.


När ni får upp sista sidan så finns det också en del som är en fast mall. Det är en kryssruta där man "accepterar villkoren". Den rutan måste kryssas i men ni accepterar självklart inga villkor i och med det. Under våren 2009 kommer vi att lägga ut resultatet av enkätsvaren här och framåt sommaren kommer också vår slutrapport med eventuella förslag att finnas här. 

Läs mer på Europahusets hemsida


Inbjudan till Temadag om Landsbygdsutveckling...

 Länsbygderådet X-ingINBJUDAN

Temadag om Landsbygdsutveckling

Vad händer med affären, macken, skolan, posten, betaltjänster........ i framtiden? Orosmolnen är många och kan endast påverkas genom samverkan mellan landsbygdens olika aktörer och förespråkare.

Därför inbjuder Länsbygderådet X-ing till en temadag runt landsbygdsfrågor och framtida samverkan.

Lördagen den 14 mars klockan 10:00 - 14:30, kursgården Gläntan i Voxnadalen.

Medverkande:


Karl-Erik Nilsson
, ordförande i riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Karl-Erik har en bred erfarenhet
som bland annat innefattar ansvar för Landsbygdskommittén
som hade i uppdrag att leverera en långsiktig strategi för den
nationella landsbygdspolitiken. 

Lars Norin, verksamhetsledare Leader Hälsingebygden och
Theres Sundberg, verksamhetsledare Leader Gästrikebygden
 
Avslutningsvis lyfts en del tankar om det ideella arbetet sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, vikten av lokala utvecklingsplaner, samt naturligtvis frågan hur går vi vidare?

Med bakgrund till att X-ing har för avsikt att bjuda på kaffe och lunch, är det viktigt att Ni anmäler ert deltagande senast fredagen den 6 mars.

Detta kan göras via e-post till   info@kennethnyberg.se
Uppge ert namn, organisation/motsvarande som ni representerar, e-post och/eller telefon, samt om det finns speciella önskningar avseende maten.Hjärtligt välkomna

Kenneth Nyberg
Ordförande Länsbygderådet X-ing
Mobil 073-9087957

Karta till Gläntan


Dagordning till X-ing´s årsmötet 14 mars 2009

Länsbygderådet X-ing Gävleborgs årsmöte den 14 mars 2009

  

Förslag till dagordning

  


§   1               Mötets öppnande

§   2               Val av ordförande o sekreterare för mötet

§   3               Fastställande av röstlängd

§   4               Val av protokolljusterare

§   5               Val av rösträknare

§   6               Fråga om mötets utlysande

§   7               Godkännande av dagordning samt anmälan av övriga frågor att hänskjuta till styrelsen

§   8               Styrelsens verksamhetsberättelse

§   9               Resultat - och Balansräkning

§ 10               Revisorerna berättelse

§ 11               Fråga om ansvarsfrihet

§ 12               Beslut i anledning av vinst eller förlust

§ 13               Fastställande av Verksamhetsplan för 2009

§ 14               Beslut om årsavgift för verksamhetsåret

§ 15               Beslut om arvoden eller ersättningar till förtroendevalda

§ 16               Fastställande av Budget för 2009

§ 17               Beslut om stadgeförändring

§ 18               Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen

§ 19               Val av           a) Ordförande för 2 år

                                            b) Kassör för 1 år

                                            c) Ordinarie ledamöter för 2 år

                                            d) Ersättare för 1 år

§ 20               Val av           a) Två revisorer för 1 år

                                            b) Ersättare för 1 år

§ 21               Val av           a) Valberedning för 3 år

                                            b) Ersättare för 1 år         

                                            c) Sammankallande

§ 22               Beslut om eventuella nomineringar

§ 23               Ärenden som styrelsen häskjutit till årsmötet

§ 24               Behandling av inkomna motioner

§ 25               Övriga frågor att hänskjuta till styrelsen (anmälda under § 6)

§ 26               Avslutning

  


Kallelse till Läsbygderådet X-ings Årsmöte...


Kallelse till Läsbygderådet X-ings Årsmöte...

Länsbygderådet X-ing  inbjuder alla sina medlemmar till en temadag runt landsbygdsfrågor och framtida samverkan.

Lördagen den 14 mars klockan 10:00 - 14:30, kursgården Gläntan i Voxnadalen.

Se information här på bloggen

Klockan 15:00 fortsätter Länsbygderådet att tillsammans med sina medlemmar hålla årsmöte för verksamhetsåret.


Hjärtligt välkomnaKenneth Nyberg

Ordförande Länsbygderådet X-ing

Mobil 073-9087957


Konsum Gävleborgs svek mot landsbygden...
Konsum Gävleborgs svek mot landsbygden...


Vår särart är vår styrka:

Konsumentföreningen Gävleborg är en kooperativ förening som ägs av sina medlemmar. Varje medlem har möjligheter att påverka föreningens utveckling genom den demokratiska processen där grunden är "en medlem - en röst".

Som medlem kan du påverka på olika sätt; Distriktsstämma, Butiksråd, Motioner.

Antalet medlemmar; 97.000


Ovanstående text kan vi återfinna på Konsum Gävleborgs egen hemsida.


97.000 medlemmar är ca 1/3 av Gävleborgs läns invånarantal. Det är också den andel av Gävleborgs läns invånare som bor på landsbygden.


Länsbygderådet X-ing Gävleborg, som en del av riksorganisationen Hela Sverige ska leva, företräder i olika former 240 lokala utvecklingsgrupper runt länet. Vår verksamhet syftar till att ge information, råd och stöd till grupperna samt samordna och driva gemensamma frågor i länet, så att vi tillsammans slår vakt om landbygden och dess villkor för befolkningen.

Alltför ofta studeras landsbygden med "tätortsögon" vilket successivt utarmar landsbygden. Detta kan vi återfinna i utvecklingen för mackarna, butiksnedläggning, försämrad posthantering, nedläggningar (hot om-) skolor o s v.


En levande landsbygd innebär att vi tillsammans måste slå vakt om landsbygdens utvecklingsmöjligheter. Detta innefattar både att utveckla nytt och att bevara/vidareutveckla befintligt. Och naturligtvis spelar de gröna näringarna på landsbygden en mycket viktig roll i detta.


När vi nu tar del av Konsum Gävleborgs intentioner med att utarma delar av de gröna näringarna på vår landsbygd, genom att inte nyttja den närproducerade mjölkproduktionen, så slår detta tillbaka på fler sätt. Dels kommer det naturligtvis att få en negativ effekt på de arbetstillfällen som återfinns inom mjölkproduktionen. Men det riskerar i förlängningen även arbetstillfällen inom kompletterande verksamheter som t ex köttproduktion eftersom många företag inte enbart står på ett ben som en ren mjölkproducent. Dessutom så påverkas företag och arbetstillfällen inom service- och tjänstesektorn, där viktiga samverkanspartners för de gröna näringarna återfinns.


Konsekvensen blir även att det slår tillbaka mot strävanden till ökad lokalproducerad mat, vilket i sin tur medför negativa miljöaspekter genom ökade transporter mm.


Vi ser Konsum Gävleborgs agerade i denna fråga som ett stort svek mot landsbygden och dess företag och boende, men även mot dess egna medlemmar som i allt större grad efterfrågar närproducerade produkter.


Avslutningsvis vill vi påpeka att kooperationen är en internationell rörelse som verkar för samma grundsatser över hela världen. Sju olika principer har växt fram under åren och sedan formulerats av den Internationella Kooperativa Alliansen (IKA).

En av de fastställda sju grundprinciperna lyder:

"Det kooperativa företaget bör präglas av ett samhällsansvar med tyngdpunkt på miljön."


Har Konsum Gävleborg och dess ledning glömt bort sina medlemmar och sin historia?

Ledningen för Konsum Värmland har inte gjort detta. De värnar om sina arbetstillfällen mm och därför en stor eloge till dem.

Hoppas att vi konsumenter väljer att stödja det lokalproducerade alternativet så vi även i framtiden kommer att ha en levande landsbygd i Gävleborgs Län. Därmed leva upp till landsbyggds programmet och dess devis om Öppen Landsbygd vilket innebär att både turism och  attraktiv livsmiljö kommer att gynnas.


Länsbygderådet X-ing Gävleborg

Kenneth Nyberg

Ordförande


Kallelse till Läsbygderådet X-ings Årsmöte...
Kallelse till Läsbygderådet X-ings Årsmöte...

Länsbygderådet X-ing  inbjuder alla sina medlemmar till en temadag runt landsbygdsfrågor och framtida samverkan.

Lördagen den 14 mars klockan 10:00 - 14:30, kursgården Gläntan i Voxnadalen.

Se information här på bloggen

Klockan 15:00 fortsätter Länsbygderådet att tillsammans med sina medlemmar hålla årsmöte för verksamhetsåret.


Hjärtligt välkomnaKenneth Nyberg

Ordförande Länsbygderådet X-ing

Mobil 073-9087957


Dagordning till X-ing's årsmöte den 14 /3 2009
Länsbygderådet X-ing Gävleborgs årsmöte den 14 mars 2009

  

Förslag till dagordning

  


§   1               Mötets öppnande

§   2               Val av ordförande o sekreterare för mötet

§   3               Fastställande av röstlängd

§   4               Val av protokolljusterare

§   5               Val av rösträknare

§   6               Fråga om mötets utlysande

§   7               Godkännande av dagordning samt anmälan av övriga frågor att hänskjuta till styrelsen

§   8               Styrelsens verksamhetsberättelse

§   9               Resultat - och Balansräkning

§ 10               Revisorerna berättelse

§ 11               Fråga om ansvarsfrihet

§ 12               Beslut i anledning av vinst eller förlust

§ 13               Fastställande av Verksamhetsplan för 2009

§ 14               Beslut om årsavgift för verksamhetsåret

§ 15               Beslut om arvoden eller ersättningar till förtroendevalda

§ 16               Fastställande av Budget för 2009

§ 17               Beslut om stadgeförändring

§ 18               Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen

§ 19               Val av           a) Ordförande för 2 år

                                            b) Kassör för 1 år

                                            c) Ordinarie ledamöter för 2 år

                                            d) Ersättare för 1 år

§ 20               Val av           a) Två revisorer för 1 år

                                            b) Ersättare för 1 år

§ 21               Val av           a) Valberedning för 3 år

                                            b) Ersättare för 1 år         

                                            c) Sammankallande

§ 22               Beslut om eventuella nomineringar

§ 23               Ärenden som styrelsen häskjutit till årsmötet

§ 24               Behandling av inkomna motioner

§ 25               Övriga frågor att hänskjuta till styrelsen (anmälda under § 6)

§ 26               Avslutning

  


Inbjudan till Temadag om Landsbygdsutveckling


 Länsbygderådet X-ingINBJUDAN

Temadag om Landsbygdsutveckling

Vad händer med affären, macken, skolan, posten, betaltjänster........ i framtiden? Orosmolnen är många och kan endast påverkas genom samverkan mellan landsbygdens olika aktörer och förespråkare.

Därför inbjuder Länsbygderådet X-ing till en temadag runt landsbygdsfrågor och framtida samverkan.

Lördagen den 14 mars klockan 10:00 - 14:30, kursgården Gläntan i Voxnadalen.

Medverkande:


Karl-Erik Nilsson
, ordförande i riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Karl-Erik har en bred erfarenhet
som bland annat innefattar ansvar för Landsbygdskommittén
som hade i uppdrag att leverera en långsiktig strategi för den
nationella landsbygdspolitiken. 

Lars Norin, verksamhetsledare Leader Hälsingebygden och
Theres Sundberg, verksamhetsledare Leader Gästrikebygden
 
Avslutningsvis lyfts en del tankar om det ideella arbetet sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, vikten av lokala utvecklingsplaner, samt naturligtvis frågan hur går vi vidare?

Med bakgrund till att X-ing har för avsikt att bjuda på kaffe och lunch, är det viktigt att Ni anmäler ert deltagande senast fredagen den 6 mars.

Detta kan göras via e-post till   info@kennethnyberg.se
Uppge ert namn, organisation/motsvarande som ni representerar, e-post och/eller telefon, samt om det finns speciella önskningar avseende maten.Hjärtligt välkomna

Kenneth Nyberg
Ordförande Länsbygderådet X-ing
Mobil 073-9087957

Karta till Gläntan


Inbjudan till Temadag om Landsbygdsutveckling...
  

INBJUDAN


Temadag om Landsbygdsutveckling


Vad händer med affären, macken, skolan, posten, betaltjänster........ i framtiden?


Orosmolnen är många och kan endast påverkas genom samverkan mellan landsbygdens olika aktörer och förespråkare.


Därför inbjuder Länsbygderådet X-ing till en temadag runt landsbygdsfrågor och framtida samverkan.


Lördagen den 14 mars klockan 10:00 - 14:30, kursgården Gläntan i Voxnadalen.


Efter välkomsfika (klockan 09:30) börjar dagen med att Riksorganisationen Hela Sverige ska levas ordförande
Karl-Erik Nilsson föreläser om landsbygdsfrågor och-utveckling, idag och i framtiden.


Lars Norin och Theres Sundberg, verksamhetsledare i Leader Hälsinge- resp. Gästrikebygden, informera om Leader och vilken roll denna trepartssamverkan kan utgöra i landsbygdsfrågor och -utveckling.


Kenneth Nyberg, ordförande i Länsbygderådet X-ing, lyfter en del tankar om det ideella arbetet sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, samt vikten av lokala utvecklingsplaner.


Den gemensamma temadagen avslutas med kaffe klockan 14:30.

    


Med bakgrund till att X-ing har för avsikt att bjuda på kaffe och lunch, är det viktigt att Ni anmäler ert deltagande.

Detta kan göras via e-post till   info@kennethnyberg.se


Uppge ert namn, organisation/motsvarande som ni representerar, e-post och/eller telefon, samt om det finns speciella önskningar avseende maten.


Vi önskar er anmälan senast fredagen den 6 mars.


Klockan 15:00 fortsätter Länsbygderådet att tillsammans med sina medlemmar hålla årsmöte för verksamhetsåret.


Hjärtligt välkomnaKenneth Nyberg

Ordförande Länsbygderådet X-ing

Mobil 073-9087957


Riksorganisationen Hela Sverige
ska leva leds av en styrelse som består av ordförande, åtta ordinarie ledamöter och fem ersättare.Ledamöterna representerar de lokala utvecklingsgrupperna och medlemsorganisationerna. Årsmötet är högsta beslutande organ, medan Landsbygdsriksdagens beslut är rådgivande och ett rättesnöre för verksamheten (genomförs vart annat år). I samtliga län finns länsbygderåd som ger information, råd och stöd till utvecklingsgrupperna, samt samordnar och driver gemensamma frågor i länet. Länsbygeråden utses av de lokala utvecklingsgrupperna. Även på kommunal nivå blir det allt vanligare att utvecklingsgrupperna organiserar sig i kommunbygderåd för att driva gemensamma frågor. I dag finns det cirka 100 kommunbygderåd spridda över hela landet.Inom Hela Sverige ska leva är cirka 5000 utvecklingsgrupper anslutna.


Historik                                                             

Byarörelsen har växt fram som en demokratisk folkrörelse på landsbygden och småorter i reaktion på regionala obalanser och kommunsammanslagningar. Byarörelsens genombrott kom under 1980-talet i samband med landsbygdskampanjen "Hela Sverige ska leva". Sveriges Hembygdsförbund samlade folkrörelserna och den statliga Glesbygdsdelegationen manade myndigheterna till samarbete för landsbygdens utveckling. Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva bildades 1989 för att arbeta för landsbygdens utveckling ur ett lokalt perspektiv som en fortsättning på landsbygdskampanjen. Våren 2007 ändrades organisationen till att bli en medlemsorganisation, där både medlemsorganisationerna och de lokala utvecklingsgrupperna är medlemmar. Folkrörelserådet bytte då namn till Riksorganisationen Hela Sverige ska leva.


Ekonomi

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva är beroende av medlemsavgifter, sponsring och framför allt samhällsstöd för att verksamheten ska fungera. Arbetet med att finansiera verksamheten bedrivs långsiktigt och är naturligtvis förenligt med lag och goda seder. Idag finns cirka 40 betalande medlemsorganisationer. Regeringen har anslagit 12 miljoner för år 2008, 14 miljoner för 2009 och 15 miljoner för år 2010. För en del enskilda, större projekt söks sponsorer och finansiärer. De lokala utvecklingsgrupperna är medlemmar utan kostnad.


PRESSMEDDELANDE...

PRESSMEDDELANDE

                                                                                                   2009 02 12

  
  

Vi ska ha återbäring från vindkraften


Utbyggnaden av vindkraften är ett utmärkt tillfälle att stärka den lokala ekonomin även i våra glest befolkade delar av landet.


De nya vindkraftverken som planeras, kommer att stå på landsbygden. Och det är bra. Vi gillar vindkraft. Men, vi som bor i produktionsområdena får vår livsmiljö kraftigt påverkad, med kraftverk som reser sig kanske 150 meter över marken, nya vägar som anläggs i gamla välkända marker och ledningar som dras fram.

Därför kräver Hela Sverige ska leva att en del av avkastningen återförs till bygden. En obligatorisk återbäring på minst 0,5 procent av bruttoersättningen för elproduktionen är rimlig och den ska gå till de lokala utvecklingsgrupperna i de bygder som påverkas, i form av en "bygdepeng".


Hur återbäringen ska utnyttjas får den lokala gruppen själv bestämma. Redan idag finns exempel på bygder som fått återbäring från vindbruk i den här storleken och som använt pengarna till infrastruktur, service och kreditgarantier till företag.


Vi anser också att de lokala utvecklingsgrupperna bör få inflytande över var vindsnurrorna placeras, och att de därför ska få en tydlig och formell status i den kommunala planeringen.


Dessutom bör de stora exploatörerna ge lokalbefolkningen option på ett kraftverk i vindparken eller på annat sätt ge dem möjlighet att gå in som delägare. Det finns goda exempel också på det.


- Vi förutsätter att regeringen inser betydelsen av våra krav och tar hänsyn till dem. Både i den samlade landsbygdsstrategi som presenteras i slutet av februari, och i den klimat- och energiproposition som kommer under våren, säger Staffan Bond, verksamhetschef för Hela Sverige ska leva.För mer information kontakta

Staffan Bond, verksamhetschef Hela Sverige ska leva, tfn 070-534 13 50

Vi stödjer lokal utveckling och synliggör landsbygdens värden. Vi ser till helheten lokalt, över alla sektorer i samhället och över partigränser. Drygt 4 500 utvecklingsgrupper, cirka 100 kommunbygderåd, 24 länsbygderåd och 40 medlemsorganisationer är engagerade. 100 000 människor satsar varje år över fem miljoner ideella timmar för den egna bygdens bästa. En växande folkrörelse som ger företagsamma och hållbara bygder i hela Sverige!

      

       Stortorget 7, 111 29 STOCKHOLM, tfn 08-24 13 50, fax 08-24 28 05, www.helasverige.se, info@helasverige.se


Ge oss återbäring från vindkraften
Ge oss återbäring från vindkraften

Vi på landsbygden tillhandahåller produktionsområdena för utbyggnaden av vindkraft. Det gör vi gärna, vi gillar vindkraft. Men, vi kräver att en viss del av avkastningen från vindkraftsverken återförs till de bygder som berörs.


En rimlig ersättning är 0,5 procent av bruttoersättningen för elproduktion och den ska gå till de lokala utvecklingsgrupperna i de bygder som berör, i form av en bygdepeng.


Hur återbäringen ska nyttjas bestämmer den lokala gruppen själv.


Vi anser också att de lokala utvecklingsgrupperna bör få inflytande över var vindkraftverken placeras, och att de därför ska få en tydlig och formell status i den kommunala processen.


Dessutom bör de stora exploatörerna ge lokalbefolkningen option på ett kraftverk i vindparken, eller på annat sätt ge dem möjlighet att gå in som delägare.


Läs hela ställningstagandet


Läs vårt pressmeddelande


Tidigare inlägg
RSS 2.0
Bloggtoppen.se Allmänt BlogRankers.com
webvoter-omröstning
Ge din bedömning av bloggen

1 ganska dålig
2 mindre bra
3 helt ok
4 riktigt bra
5 väldigt bra

Se resultat
hit counter