Hanebo Framtid – riktiga lantisarHanebo Framtid – riktiga lantisar

Tidningen Land har utsett årets hundra mesta lantisar. Flera hälsingar finns med och bäst av alla är Hanebo Framtid på en nionde plats.

Läs hela artikeln på Hela Hälsingland.se

Sammanfattning av landsbygdsdialogen vi X-ing´s halvårsmöten i länets tio kommuner...

Landsbygdsdialog
 

Länsbygderådet X-ing i gävleborgs halvårsmöten i länets 10 kommuner där man har bjudit in alla sina 240 medlemmar för en dialog om lokalutveckling på landsbygden med fokus på x-ing funktion och nytta för lug…

Skolfrågan


Det ständiga hotet mot nedläggning av skolor tar stor kraft av våra medlemmar och man efterlyser en dialog i tid för att kunna jobba mer politiskt mot/med politiker. Där man kan prova ingångar i frågan som tillexempel mer teknikanvändning i skolorna och på så vis använda kreativitet istället för enbart prata nedläggning…

Samordning


Våra medlemmar har givit uttryck för att Vi skall samordna många saker allt ifrån gemensam resa till landsbygdsrikdagen.  Som upplevts väldigt positivt där man nätverkat, inspirerats samt kompetensutveckalts av varandra i länet samt övriga Sverige… 

Man behöver även hjälp med att sprida kunskap om evenemang och projekt från bygden till stat, myndigheter, kommuner och organisationer…

Man eftersöker mer samarbete mellan kommunerna när det gäller kommunikationer, turism, boende, föreningar, musik, idrott etc. och tycker det behövs samlande nätverk i dessa områden i kommun och länsnivå där alla är inbjudna…

Man eftersöker föreläsare för den ideellasektorn och en samordning av det Där man jobbar med seminariedagar för länet per lanskap och om möjlig per kommun…

Man eftersöker mer dialog med länets riksdagspolitiker och riksdagspartier och har behov av sådana mötesplatser…

Mackdöden

Mackdöden och att man bara får lagra 10 liter i dunkar, man bor på landsbygden för att kunna unna sig alla leksaker som båt, fyrhjuling, skoter etc om man har ett tiotal leksaker räcker inte en dunk långt. Båtlivet är stort man behöver en båtmack hur finansierar ger möjlighet till detta. Lokalservice är en viktig fråga Mackdöden, lanthandel, distriktssköterskan, polis, etc.


Lokala utvecklingsplaner


Hur får fler möjligheten att jobba i process typ destination bergviken där tema är det som binder band och inte kommungränser. Hur kan man genomföra och finansiera lokala utvecklingsplaner ute i bygderna så man får hjälp med processledning och dokumentation?


Lobby verksamhet


Våra medlemmar ser ett stort behov av att Vi fungerar som en lobbyverksamhet för deras frågor och har framställt en mängd förslag på viktiga områden…

Man efterlyser hur man kan luckra upp visa lagar för att bättre anpassas till landsbygden, dessa är idag anpassade för stor stan…

Man har ett behov av att utskänkningstillståndet förenklas för den ideella sektorn samt småskaligturism och besöksnäring där man även nämner problemet med gårdsförsäljning. Varför har vi så krångliga regler för café verksamhet med utrustning etc. i livsmedelslagen Hur kan man skapa en lag för företag som har en omsättning på 170,000 att en kassa box för 10-25,000 måste inköpas för att få bedriva sin verksamhet, väldigt hämmande i en företagsstart…

Man eftersöker mer samarbete mellan kommunerna när det gäller kommunikationer, turism, boende, föreningar, musik, idrott etc. och tycker det behövs samlande nätverk i dessa områden i kommun och länsnivå där alla är inbjudna…

Man har en alldeles för liten pott för den ideella sektorn inom regional utveckling speciellt med tanke på nästa finansiella period…

Varför får inte den ideella sektorn göra rot-avdrag…

Bredband varför har landsbygden så dålig uppkoppling och varför skall den vara så dyr…

Enklare anställningsvillkor för sommarjobb på landsbygden…

Hur hanterar kommunen fas 3 och tufflingar samt hur kan den ideella sektor vara med och hjälpa till med att ställa meningsfulla och utvecklande arbetsplatser till förfogande?

Var 15 person i kommunen är företagare, hur hjälper vi till med kompetenshöjning och kompetensutveckling  för företag med 1-2 anställda hur hjälper vi dessa att komma igång var finnes bollplanket samt vem kan samordna dessa frågor. Besöksnäringen verkar vara lösningen på allt vem tar emot dem.Vem bjuder in till möte om näringslivsfrågor även för de som bara har idéer och den ideella ekonomin som vill ta ett steg till. Utvecklingscheck behövs…

X-ing bör ta tag i el, energi, vägar och länsövergripande frågor…

Bibehålla betande mular på landsbygden hur gör vi detta? 40 öre påslag på dieseln utan att komma med alternativa bränslen?

Mer information och dialog om Energifrågor, lokalproducerad mat etc. Vilka är tillväxtområdena och vad innebär tillväxtområdet på landsbygden. Vidkraft och bygdepeng är viktigt.  Omställning Sverige, Klimatkris och finanskris hur kommer den att betalas? Nedväxttänkande, Energimedvetenhet, Förmånsbeskattning på Vind-el, Lokalisera Ekonomin, Biogas, Vind el, Vågkraft, Oljan går i väggen om 10 år. Bygdekonto, Lokalekonomi, Klimathotet…

Hur kan man förmånsbeskatta vindkraftselen…?

Man kan särbehandla energi skatten varför kan man inte utvidga detta? Kan man skapa ett resurs system med bygdepeng från vidkraft, skogsbolag, malm, vatten etc. Låt oss kalla det källskatt på ca 2%. Stiftelse för samhället på landsbygden…

Det är inte vettigt med centraliseringen till centralorterna. Centralisering av sjukvård, skolor, service etc. skadar utvecklingen på landsbygden…

Pengar för att rusta anläggningar saknas…

Kan man få hjälpa av LST/RG/Leader för landsbygdsriksdagen ?

Länsstyrelsen och Leader ger inga pengar till hemsidor… Detta behövs…

Arbete och kommunikationer är viktiga för landsbygden och dess utveckling…

HSSL bör ta fram flera frågor som gräsrotsnivån kan ta ställning till så att HSSL kan driva tre till fyra frågor som gräsrotsnivån har prioriterat fram…

Man måste lobba mer emot politiker samt skapa och ta hand om politiskt intresserade människor ute i bygderna. Lokalutvecklingsgrupper måste bli mer politiska och förmedla det man vill. Lägga medborgarförslag det är en rättighet som vi har. Hjälpa till att samordna medlemmarnas intressen i respektive kommun, för dessa vidare mot stat, myndigheter och organisationer samt påvisa för vår landshövding Barbro Holmberg den potential och de goda exempel som finnes bland våra medlemmar. Sedan bör man samla länets riksdagspolitiker och riksdagspartier för regelbundna dialoger om lokalutveckling…


Ungdomar


Hur får vi med oss ungdomsfrågorna samt fler ungdomar i våra styrelser/arbetsgrupper? Kan det vara så enkelt att vi skall bara fråga dem? … Hur kan U-land och landsbygdsriksdagen hjälpa oss i dessa frågor samt finnes det behov av en inspirationsdag om ungdom på landsbygden i länet typ Miljötinget?


Gröna näringarna


X-ing bör ta tag i el, energi, vägar och länsövergripande frågor…

Hur kan vi hjälpa till att hitta bättre lönsamhet för bönderna och på sätt bibehålla betande mular på landsbygden hur gör vi detta? 40 öre påslag på dieseln utan att komma med alternativa bränslen?

Mer information och dialog om Energifrågor, lokalproducerad mat etc. Vilka är tillväxtområdena och vad innebär tillväxtområdet på landsbygden. Vidkraft och bygdepeng är viktigt.  Omställning Sverige, Klimatkris och finanskris hur kommer den att betalas? Nedväxttänkande, Energimedvetenhet, Förmånsbeskattning på Vind-el, Lokalisera Ekonomin, Biogas, Vind el, Vågkraft, Oljan går i väggen om 10 år. Bygdekonto, Lokalekonomi, Klimathotet…

Hur kan man förmånsbeskatta vindkraftselen…?


Lokal producerad mat


Hur får vi mer information och dialog om lokalproducerad mat som varumärke och identitet…


Datakurser och hemsida utbildning


Grundläggande Datautbildning för skräckslagna, från on/off knappen till PageMaker och går från ovana användare till vana användare helt enkelt. Mallar för hemsidor samt utbildningar för att göra egna hemsidor. Hemsida med lathund om hur man söker projekt, sökande problem med svar på de vanligaste frågorna… FAQ. Länsstyrelsen och Leader ger inga pengar till hemsidor trots att detta behövs. Hemsida utbildning för kommunen som väder sig mot upplevelseindustrin…


Funktionärsutbildning


Funktionär och styrelseutbildningar så som ordförande, kassör, sekreterare, revisorer, bokföring och valberednings arbete etc. Detta bör vara en återkommande utbildning som sker före och efter alla årsmöten det vill säga kring februari och maj… Utbildningarna bör ske så lokalt som möjligt… på minst 3 ställen i länet med geografisk spridning… Funktionärsutbildningar kan gärna ske lokalt på ort också om möjlighet finnes…


Småskalig turism och besöksnäring


Ordna seminarium för/med turismutveckling, hur tänker man/vi? Hur marknadsför man sig effektivt? Man ger alla en chans att utveckla sig själv och sin idé / organisation  / aktivitet etc. etc. Värdskapsutbildningar, Övernattningsmöjligheter är en bristvara Utbildning i konsten att kunna ta betalt. Utbildning i Marknadsföring samt hjälp till att svara på frågan hur når jag ut. Inspiratörer och utbildare med hjälp…

Man eftersöker mer samarbete mellan kommunerna när det gäller kommunikationer, turism, boende, föreningar, musik, idrott etc. och tycker det behövs samlande nätverk i dessa områden i kommun och länsnivå där alla är inbjudna…

Fylla gapet inom småskalig besöks och turismnäring… skapa grogrunden och kompetensutveckling… ta hand om gränssnittet tills man blir företagare

Var 15 person i kommunen är företagare, hur hjälper vi till med kompetenshöjning och kompetensutveckling  för företag med 1-2 anställda hur hjälper vi dessa att komma igång var finnes bollplanket samt vem kan samordna dessa frågor. Besöksnäringen verkar vara lösningen på allt vem tar emot dem. Vem bjuder in till möte om näringslivsfrågor även för de som bara har idéer och den ideella ekonomin som vill ta ett steg till. Utvecklingscheck behövs…

Man efterlyser hur man kan luckra upp visa lagar för att bättre anpassas till landsbygden, dessa är idag mer anpassade för stor stan…

Man har ett behov av att utskänkningstillståndet förenklas för den ideella sektorn samt småskaligturism och besöksnäring där man även nämner problemet med gårdsförsäljning. Varför har vi så krångliga regler för café verksamhet med utrustning etc. i livsmedelslagen Hur kan man skapa en lag för företag som har en omsättning på 170,000 att en kassa box för 10-25,000 måste inköpas för att få bedriva sin verksamhet, väldigt hämmande i en företagsstart…

Varför får inte den ideella sektorn göra rot-avdrag…

Enklare anställningsvillkor för sommarjobb på landsbygden…

Kusten måste göras tillgänglig så det finnes  vägar ända fram till vattnet…

Det behövs rastplatser med vyer. Cykelväg ifrån Gävle tillsöderhamn, vägnät finnes. Stora tillgångar som häst och lantgårdar, havet. Samarbete med Etablera…

Hur kan vi samarbeta mellan varandra göra paket och marknadsföra dessa gemensamt. Varje bygd borde plocka fram aktivitetsprogram minst ett sommar och ett vinterprogram. Identitet i länet: Gästrikland, Hälsingland, naturen, fiske etc… Hur kan vi marknadsföra detta och småskaligturism och besöksnäring…


Goda exempel


X-ing bör vara den som samlar länet i landsbygdsfrågor skapar nätverkande och erfarenhetsutbyten samt samlar in goda exempel och idéer för att sprida dem vidare via olika mötesplatser. Bjuda in bredare än nu till stormöten för att få med alla och få dem att känna sig välkomna. Hjälpa till och starta en positivitetsgrupp i varje bygd för att skapa nytänkande och ge galna idéer en chans att växa till sig och få visionär höjd. Bygdebanken är bra att kunna delge och få inspiration av varandra i Sverige…

Energi


X-ing bör ta tag i el, energi, vägar och länsövergripande frågor. Mer information och dialog om miljö, klimat och energifrågor Vilka är tillväxtområdena och vad innebär tillväxtområdet på landsbygden. Vidkraft och bygdepeng är viktigt.  Omställning Sverige, Klimatkris och finanskris hur kommer den att betalas? Nedväxttänkande, Energimedvetenhet, Förmånsbeskattning på Vind-el, Lokalisera Ekonomin, Biogas, Vind el, Vågkraft, Oljan går i väggen om 10 år. Bygdekonto, Lokalekonomi, Klimathotet…

Hur kan man förmånsbeskatta vindkraftselen…?

Hur kan vi hjälpa till att hitta bättre lönsamhet för bönderna och på sätt bibehålla betande mular på landsbygden ? 40 öre påslag på dieseln utan att komma med alternativa bränslen?

LONA lokalt naturprojekt om lövträd om bland annat klibbal, problem med asksjukan och almsjukan, vad händer på andra ställen…


Projektkunskap


Man behöver utbildning i att söka projekt, dokumentera och redovisa projekt samt rekvirera pengar.  Hur söker man utbildning och inspiration ifrån andra EU-länder och övriga världen. Var hittar man uppdatering om vars man kan söka pengar/resurser till projekt. Man behöver hjälpa att söka bidra och projekt, skriva ansökningar och var man kan vända sig. Träffar om att söka projekt. Utbildning i projektkunskap…

Hur går man vidare i nästa steg i typ projekt som destination bergviken. Hur får fler möjligheten att jobba i process typ destination bergviken där tema är det som binder band och inte kommungränser…

Problem med offentlig medfinansiering när kommuner har gått in i leader har man inga pengar över för ytterligare satsningar i lokalutveckling i LP och boverket och liknande projekt resurser…


Miljö och klimat


X-ing bör ta tag i el, energi, vägar och länsövergripande frågor. Mer information och dialog om miljö, klimat och energifrågor Vilka är tillväxtområdena och vad innebär tillväxtområdet på landsbygden. Vidkraft och bygdepeng är viktigt.  Omställning Sverige, Klimatkris och finanskris hur kommer den att betalas? Nedväxttänkande, Energimedvetenhet, Förmånsbeskattning på Vind-el, Lokalisera Ekonomin, Biogas, Vind el, Vågkraft, Oljan går i väggen om 10 år. Bygdekonto, Lokalekonomi, Klimathotet…

Hur kan man förmånsbeskatta vindkraftselen…?

Hur kan vi hjälpa till att hitta bättre lönsamhet för bönderna och på sätt bibehålla betande mular på landsbygden ? 40 öre påslag på dieseln utan att komma med alternativa bränslen?

LONA lokalt naturprojekt om lövträd om bland annat klibbal, problem med asksjukan och almsjukan, vad händer på andra ställen…


Lokalservice


Det är inte vettigt med centraliseringen till centralorterna…

Vad säger Lars Högdals utredning som kom i tisdags och hur mycket av det kommer man att sätta till verket?

Kommunikation innefattar även pengar, lantbrevbäraren är viktig för landsbygden det är inte lätt att driva företag på landsbygden och man förenklar inte på detta vis…

Mer samarbete mellan kommunerna när det gäller kommunikationer, turism, boende etc.

Inflyttning hur får vi en attraktiv livsmiljö med attraktiva tomter med tillhörande infrastruktur och tillgängliga affärslokaler samt lokalservice vid dessa nya områden.

Man vill ha en ansvarig person på kommunen när det gäller landsbygdsfrågor…!!!!De äldre på institutioner och hemtjänst klagar på maten och gemenskapen… Omsorgsnära och hushållsnära tjänster, hur kan den ideella sektorn samt små företagen ute i bygderna komma in och sälja dessa tjänster med mervärden som att man levererar riktig lokalproducerad mat stanna och se till att man äter maten, hämtar de som kan till gemensam måltid med andra för samkväm etc.


EU-samarbete


Hur söker man utbildning och inspiration ifrån andra EU-länder och övriga världen. Man behöver utbildning i att söka projekt, dokumentera och redovisa projekt samt rekvirera pengar när man söker partnerskap och projekt direkt ifrån Bryssel… 


Infrastruktur

Mer samarbete mellan kommunerna när det gäller kommunikationer, turism, boende etc. Kommunikationer viktiga, Bredband varför har landsbygden så dålig uppkoppling och varför skall den vara så dyr…

X-tåget hur får vi möjlighet att ta fler än två cyklar med på tåget?

Kommunsammanslagningen 1971 ändrades lagen om enskilda vägar…  Bidrag 70/30%, Tonkilometer, Lagen om enskilda vägar, Anläggningslagen, lagen om samfällighet… Vi på landsbygden har kostnaderna för vägarna men ändå betalar vi samma skatt som in i samhället, varför? Kolla X-ings projekt från början av 2000 talet. Vägföreningar har det svårt att få ekonomin att gå ihop.

Det behövs rastplatser med vyer. Cykelväg ifrån Gävle tillsöderhamn, vägnät finnes Multivägar för cyklar, rullstol, skoter, häst etc. Skyltning. Kartor är ofta felaktiga. Kusten måste göras tillgänglig så det finnes  vägar ända fram till vattnet. Tänk på strandskyddet så att alla kan ta del av vårt element vattnet…

Kommunen vill att föreningarna skall sköta badplatserna utan att skicka med några pengar…

Totrabaden som Totrabyförening sköter vill nu kommunen stänga eftersom det är en vattentäckt, nu behöver man en säker bilparkering samt en plats för husbilar och husvagnar… hus fixar man det samt hur kan man finansiera det ( kostnad ca 4 till 500,000)

Övernattningsmöjligheter är en bristvara….

Inflyttning hur får vi en attraktiv livsmiljö med attraktiva tomter med tillhörande infrastruktur och tillgängliga affärslokaler samt lokalservice vid dessa nya områden.


Politik


Man efterlyser hur man kan luckra upp visa lagar för att bättre anpassas till landsbygden, dessa är idag anpassade för stor stan…

Man har ett behov av att utskänkningstillståndet förenklas för den ideella sektorn samt småskaligturism och besöksnäring där man även nämner problemet med gårdsförsäljning. Varför har vi så krångliga regler för café verksamhet med utrustning etc. i livsmedelslagen Hur kan man skapa en lag för företag som har en omsättning på 170,000 att en kassa box för 10-25,000 måste inköpas för att få bedriva sin verksamhet, väldigt hämmande i en företagsstart…

Man eftersöker mer samarbete mellan kommunerna när det gäller kommunikationer, turism, boende, föreningar, musik, idrott etc. och tycker det behövs samlande nätverk i dessa områden i kommun och länsnivå där alla är inbjudna…

Man har en alldeles för liten pott för den ideella sektorn inom regional utveckling speciellt med tanke på nästa finansiella period…

Varför får inte den ideella sektorn göra rot-avdrag…

Bredband varför har landsbygden så dålig uppkoppling och varför skall den vara så dyr…

Enklare anställningsvillkor för sommarjobb på landsbygden…

Hur hanterar kommunen fas 3 och tufflingar samt hur kan den ideella sektor vara med och hjälpa till med att ställa meningsfulla och utvecklande arbetsplatser till förfogande?

Var 15 person i kommunen är företagare, hur hjälper vi till med kompetenshöjning och kompetensutveckling  för företag med 1-2 anställda hur hjälper vi dessa att komma igång var finnes bollplanket samt vem kan samordna dessa frågor. Besöksnäringen verkar vara lösningen på allt vem tar emot dem. Vem bjuder in till möte om näringslivsfrågor även för de som bara har idéer och den ideella ekonomin som vill ta ett steg till. Utvecklingscheck behövs…

X-ing bör ta tag i el, energi, vägar och länsövergripande frågor…

Bibehålla betande mular på landsbygden hur gör vi detta? 40 öre påslag på dieseln utan att komma med alternativa bränslen?

Mer information och dialog om Energifrågor, lokalproducerad mat etc. Vilka är tillväxtområdena och vad innebär tillväxtområdet på landsbygden. Vidkraft och bygdepeng är viktigt.  Omställning Sverige, Klimatkris och finanskris hur kommer den att betalas? Nedväxttänkande, Energimedvetenhet, Förmånsbeskattning på Vind-el, Lokalisera Ekonomin, Biogas, Vind el, Vågkraft, Oljan går i väggen om 10 år. Bygdekonto, Lokalekonomi, Klimathotet…

Hur kan man förmånsbeskatta vindkraftselen…?

Man kan särbehandla energi skatten varför kan man inte utvidga detta? Kan man skapa ett resurs system med bygdepeng från vidkraft, skogsbolag, malm, vatten etc. Låt oss kalla det källskatt på ca 2%. Stiftelse för samhället på landsbygden…

Det är inte vettigt med centraliseringen till centralorterna. Centralisering av sjukvård, skolor, service etc. skadar utvecklingen på landsbygden…

Pengar för att rusta anläggningar saknas…

Kan man få hjälpa av LST/RG/Leader för landsbygdsriksdagen ?

Länsstyrelsen och Leader ger inga pengar till hemsidor… Detta behövs…

Arbete och kommunikationer är viktiga för landsbygden och dess utveckling…

HSSL bör ta fram flera frågor som gräsrotsnivån kan ta ställning till så att HSSL kan driva tre till fyra frågor som gräsrotsnivån har prioriterat fram…

Man måste lobba mer emot politiker samt skapa och ta hand om politiskt intresserade människor ute i bygderna. Lokalutvecklingsgrupper måste bli mer politiska och förmedla det man vill. Lägga medborgarförslag det är en rättighet som vi har. Hjälpa till att samordna medlemmarnas intressen i respektive kommun, för dessa vidare mot stat, myndigheter och organisationer samt påvisa för vår landshövding Barbro Holmberg den potential och de goda exempel som finnes bland våra medlemmar. Sedan bör man samla länets riksdagspolitiker och riksdagspartier för regelbundna dialoger om lokalutveckling… 


Är detta en lösning är en fråga som man ställt...
Är detta en lösning är en fråga som man ställt till vår blogg... Vad tycker ni?

SÄTT DOM GAMLA I FÄNGELSE.
 
Töm fängelserna och långvårdsavdelningarna. Låt åldringarna bo i fängelserna, där får dom tillsyn och omvårdnad hela dygnet, raster, utflykter, terapi och betalt jobb...
Dom serveras näringsrik kost, som kostar tio gånger mer än den mat våra skolbarn får i skolan...
Det finns TV på rummet, sex-rum och framför allt är allting gratis...
Inget dras från pensionen...
 
 
LÅT FÅNGARNA I STÄLLET INTA LÅNGVÅRDSPLATSERNA

Kl. 16.00 dras persiennerna ned för natten. Dom får bo två eller fyra personer i varje rum...
Inga gemensamhetsutrymmen, indragen efterrätt...
Vill dom ha kaffe får dom betala det med egna medel...
Hyran dras på deras blivande pension...
Vid rymning fördubblas strafftiden...
På detta vis kommer Sverige att inom kort halvera antalet fångar...
FÖR VEM VILL GÖRA NÅGOT BROTTSLIGT OCH RISKERA EN SÅDAN BEHANDLING??


Ramsjö Bygderåd där Truls filisoferar och är som vanligt inte alls bitter...Det är inte ofta jag haft anledning att skriva något positivt om Ljusdals kommun, men nu måste jag säga att undrens tid ännu inte är förbi. Vi bjöd in politiker och tjänstemän i kommunen samt Karsbo från FLF till Ramsjö den 16/9, för att övertyga dem om förmånligheten med lokal upphandling för äldrevården och skolan samt att maten tillagas i skolans kök. Och jag måste ge våra käpphästar en eloge för deras sätt att hantera frågan. Man gick helt på våran linje och både Inköp Gävleborg samt kommunföreträdare såg inga hinder till att upphandling får ske på ort och ställe. Man menade även att det bästa var att vi själva tagit initiativet till en förändring. Vi tog också upp frågan om omsorgsnära tjänster och även där sades att det var bara att köra på. Arbetsgrupper bildades som ska se till att dessa frågor blir verklighet, så nu ser vi med spänning fram mot vad resultatet blir.

Apropå omsorgsnära tjänster, så måste man se till att Kårböle, Loos och Orsa Finnmark även de blir delaktiga i projektet.

Jag glömde det faktum att Hennans Byaråd deltog i mötet genom Kurt Hauer och han hade sina dubier om det skulle vara genomförbart, men svårigheter är till för att övervinnas.

Den 24/9 kallade Bygderådet till ett allmänt möte på Folkets Hus där vi tog upp våra föreningars framtidsfrågor och ekonomi.

Jag börjar med Bygderådets framtid som ser allt annat än ljus ut. Från början sades att varje förening skulle bidra med en representant i styrelsen och i början fungerade det någotsånär, men idag är det endast tre föreningar som ingår i styrelsen. På mötet sades att det var en uppgift för valberedningen, men vad gör man när valberedning saknas då. För vår del beror det på att två personer flyttat och den tredje avsade sig uppdraget pga. sjukdom. Mötet kunde då inte anvisa något åtgärdsförslag hur man gör. Vidare är Bygderådets ekonomi i kris, eller vad skall man säga, när de trängande utgifterna uppgår till 50 000 kr med 12 000 kr till på gång och förväntade intäkter är 28 000 kr. Vår landsbygdsutvecklare Tommy Swahn har nu tagit kontakt med Leader med en förfrågan om en aktivitetscheck om ca. 25 000 kr. vilket kanske skulle vara möjligt, men vi måste nog ändå få uppdrag inom omsorgsnära tjänster, om vi skall rida ut stormen. Trots allt säger man, att Bygderådet är viktigt och skall finnas kvar, men då måste också förutsättningarna finnas.

Bygderådet arrenderar även Hafvermans Camping av kommunen, som vill sälja campingen till bygderådet för en symbolisk summa. Vi anser att ett köp skall handla om hela Hafvermans, men kommunen vill stycka av jordbruksmarken till förmån för Reino Jonsson. Då har vi tackat nej till köp och sagt upp arrendet per den 31/12-09, men under mötet framkom att man ville att vi ska behålla campingen. Vi får väl ta kontakt med kommunen och få till stånd en förhandling om ett köp, men då vill vi också veta vilken som skall ansvara för de fasta utgifterna för Hafvermans. Jag tänker då inte låta Bygderådet  ikläda sig något som helst ansvar för anläggningen med mig som ordförande för Ramsjö Bygderåd.

Raskt till nästa krisförening och då får det bli Ramsjö Slalom, som saknar det mesta, men allvarligast är nog det faktum, att ingen kan eller vill ta tag i problemen. Som jag ser det är det omöjligt för två personer, (Eva Sandkvist och Ingrid Olsson) att ensamma sköta slalombacken med drift, ekonomi och allt som kommer till. Det måste till ett bättre engagemang från oss ramsjöbor, annars är nog projektet dömt att misslyckas. Ryktet säger att en familj är på väg hit och är intresserad av att arrendera skidbacken, men även de måste nog få största möjliga hjälp om driften skall vara genomförbar.

Skoterklubben vet jag inte om den finns längre. Man gick ihop med Ramsjö Slalom för något år sedan, men idag är det ganska tyst från det hållet.

RSK, klarar väl sig än så länge, men nog finns vissa orosmoln. T.ex. har man inte längre någon representation i fotbollen längre, varken för de yngre eller de mer vuxna. Skidsporten fortsätter väl, men det ryktas om ett samgående med Hybo AIK och redan nu förekommer det ett samarbete mellan föreningarna.

Ramsjö Hembygdsförening är ingen krisförening ekonomiskt, men ska hembygdsgården rustas tar det fort slut på pengarna. Nu har man väl haft en hel del otur eftersom den person som lovat delfinansiera kostnaderna för renovering avlidit. Bidrag söktes även till renovering med det löftet i botten, men som vanligt var det andra kulturföreningar som gick före.

Ramsjö Folkets Hus har heller inga problem med ekonomin, mycket beroende på medlemmars lojalitet att betala medlemsavgiften. Trots att hembygdsföreningen och Folkets Hus samarbetar, har man svårt att få folk att hjälpa till vid de få aktiviteter som bedrivs.

Ramsjö Jaktskytteklubb har väl en solid ekonomi, kanske Pelles förtjänst, men han har aviserat sin avgång och jag förstår honom. Trots att många ramsjöbor är jägare är det stört omöjligt att få folk som hjälper till med de göromål som ligger för handen. Det är i stort sett bara Kurre och Pelle som lägger sin själ i vad som behöver göras, så där har vi ramsjöbor mycket att förbättra. Det är som bekant: ”För sent att komma med hö när koa ä dö”.

Ramsjö Fiskevårdsområde seglar i medvind sedan Sven Stockzell tog över rodret och därifrån har jag inte hört något om svårigheter med personal.

Pensionärsföreningarna (det finns två stycken) klarar väl sig de med, men det är inte så konstigt enär de flesta ramsjöbor är pensionärer.

Sammanfattningsvis måste man säga att föreningslivet löper stora risker att självdö, eftersom det är alltför svårt att få folk att engagera sig i de aktiviteter som förekommer.

Det är väl inte hela sanningen, utan vi är alltför få i arbetsför ålder i Ramsjö, men nog kunde uppslutningen bli bättre, när hjälp behövs i våra föreningar.

Att jag nu börjar ledsna på det ideella arbetet är mycket en ekonomisk fråga. Det är inte roligt när man måste stötta Bygderådet ekonomiskt för att personal skall få ut sin lön och det är heller inte riktigt. Det finns också en person som inte betalar sin skuld till mig trots påstötning och när vi ses låtsas han som det regnar. Vidare lånar folk saker av mig utan att lämna tillbaks dem, tex. nu senast en niometers aluminiumstege. Är det då så konstigt att man börjar få nog?

 

Hälsningar från ”Glesbygdspessimisten”

Lars-Göran ”Truls” Larsson      


Wij Trädgårdar - Nyhetsbrev


 
NYHETSBREV DEN 12 november 2009 #104
Hela nyhetsbrevet även på webben
 
 
Stickcafé 14 november
Stickcafé med Annika Norin, trädgårdens hus 13-16. Ta med din egen stickning, kom och bli inspirerad.
Drop in med fikaförsäljning. Annika sticker in tankar om nyttan att sticka kl. 14.

Wij Trädgårdars Julbord
          Wij trädgårdskök erbjuder julbord lagat med kärlek, omsorg och tradition.

Den 28 november slår vi upp portarna och välkomnar med en sprakande brasa, vackert dekorerade rum,
levande ljus, rykande hemgjord glögg och vårt julbord. Allt som behövs för att julstämningen ska spira och
för en trivsam samvaro. Läs mer här

Möten och konferenser  Wij Trädgårdar erbjuder en inspirerande miljö för möten och konferenser året runt.
Vi tar gärna emot både mindre och större sällskap. Vi erbjuder hela paketlösningar med konferens,
måltider, aktiviteter och övernattning. Läs mer här

Från trädgårdsdröm till verklighetVid fem tillfällen jan – mars, ges kurser i trädgårdsdesign, beskäring, köksträdgården och örtagården, perenner samt odla dina rosor. En perfekt julklapp. Läs mer här

Wij TrädgårdshotellI Trädgårdens hus finns 6 personligt inredda rum, alla med dusch, toalett och trådlöst internet.
Hotellet är öppet hela året.

Hur vore det med en riktig trädgårdsmästare i trädgården?
Vi är några trädgårdsmästare på Wij Trädgårdar i Ockelbo som har övat hela livet på att förvandla drömmar till verklighet. Efter att ha mött många olika trädgårdar har vi hunnit lära oss av våra framgångar likväl som av våra misstag. Det är de erfarenheterna och kunskaperna vi nu vill dela med oss av till dig och din trädgård. Du får helt enkelt en egen trädgårdsmästare ifrån Ockelbo. Och det är inte småpotatis! Läs mer här

Presentkort
Om du ger bort ett presentkort på Wij Trädgårdar ger du någon en upplevelse som smakar, doftar, hörs och ses. En dagsutflykt till Ockelbos vackra park är en uppskattad present. Presentkortet kan köpas för valfritt belopp och gäller både för entréavgift, i Wij Trädgårdshandel och i Wij Trädgårdskök. Beställ på info@wij.se eller 0297-554 20  
 
I nästa nyhetsbrev·        
En jul och nyårshälsning från vår VD Malin Eriksson·        
Julrecept från vår köksmästare Mikael Rikand
 
 
 
Wij Trädgårdar – Resmålet för dina sinnen
_______________________________________________________

Kontakt med Wij Trädgårdar
Besöksadress: Herrgårdsvägen 6A
Postadress: Wij Trädgårdar, 816 30 Ockelbo
E-post: info@wij.se 
Telefon: 0297-554 20, mån-fre kl. 10-15
Direktnummer till medarbetare finns här
För att adressändra eller avanmäla en prenumeration på Wij Trädgårdars nyhetsbrev: Gå till www.wij.se

Årets Julmarknad på Gammeltomten!

Årets Julmarknad på Gammeltomten! 

Lördag 19/12 kl 10-16

Här hittar Du musiken, maten,  hantverket och den riktigt genuina julstämningen!

Knallar: frivilligt bidrag för bord på logen eller utomhus.

Maila bokningar till gammeltomten.loos@hotmail.com

 

Varmt välkomna både knallar och besökare

önskar Loos Hembygdsförening!


Ny fritidsgård i Kilafors utreds...

Ny fritidsgård i Kilafors utreds...

Kilafors behöver en ny fritidsgård. Det anser intresseföreningen Hanebo Framtid.
Nu ser det också ut som om det kan bli möjligt. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott vill se en ny plan för fritidsgårdarnas verksamhet i Bollnäs kommun.


Digitalt är framtidens bio...

450 biografer i landet är på sikt nedläggningshotade om de inte digitaliseras. Det beräknar Svenska Filminstitutet, som nu drar igång ett digitalt försöksprojekt där 20 biografer ska väljas ut. På Kilafors biografteater bänkade sig ett 70-tal personer från hela landet som brinner för bio.

Läs hela artikeln på Hela Häsingland.se

Fäbodar - ett tyst världsarv?
Fäbodar - ett tyst världsarv?

Början på en kamp för att bli ett tyst världsarv. Så kan man beskriva Fäbod-riksdagen som avslutas i Ockelbo i dag. Möjligheten att göra immaterialla tillgångar - det vill säga seder, bruk och vanor - till världsarv undersöks just nu och var en av de viktigaste frågorna som diskuterades.

 Kalle Höglund, ordf. för Gävleborgs Fäbodförening: "Temat i år är den immateriella fäbodkulturen"

Läs hela artikeln i SR Gälveborg

Växhuset lär dig leva energisnålt
Växhuset lär dig leva energisnålt

För att bromsa klimathotet måste samhället ställas om för en hållbar utveckling. Och runt om i vårt land finns föregångare, personer som tar saken i egna händer och hittar på egna lösningar.
I Söderhamns kommun finns Växhuset som är ett ekologiskt centrum. Där testar man nya metoder för att leva energisnålt.

 Ralf Palmpers, Växhuset: "Vi har en situation på jorden som inte är hållbar och då måste vi ändra på det"

Läs hela artikeln på SR Gävleborg

Kick-off för lokala planer
Kick-off för lokala planer

Nio av de tolv aktiva byalagen har redan egna lokala utvecklingsplaner. Nu ska de utvecklas ytterligare och genomsyras mer av miljötänk.

Läs hela artikeln i Borås Tidning

Söderaladagen med traktorcruising och skattjaktSöderaladagen med traktorcruising och skattjakt


Söderala/Söderhamns-Kuriren
I lördags var det dags för den 13:e Söderaladagen i världshistorien. Nytt för i år är traktorcruisingen. Annars var det som vanligt, med kubbspel och kolbullar.

Läs hela artikeln i Hela Hälsingland.se

Brokig och rolig medeltidsdag
Brokig och rolig medeltidsdag

Marknad, föreläsningar, pilgrimsvandring och underhållning. Medeltidsdagen i Skog kom tillbaka med förnyad styrka i helgen.

Läs hela artikeln i Hela Hälsingland.se

Moppeträning på skoltid
Moppeträning på skoltid

I Kilafors skola får eleverna träna mopedkörning och ta förarbevis på skoltid. Det sker i form av det som kallas elevens val. Ett dussin grabbar i Kilafors skola har gjort valet att ta förarbevis på skoltid. Övningarna genomförs i samarbete med körskolan Driver i Bollnäs.

Läs hela artikeln i Hela Hälsingland.se

Lurspel invigde fäbodriksdagen
Lurspel invigde fäbodriksdagen

Till ljudet av en näverlur invigdes i går årets fäbodriksdag i Åbyggeby i Ockelbo. Att öka chanserna till att få sin kultur klassad som världsarv är de deltagande brukarnas främsta mål med konferensen som avslutas i dag.

Läs hela artikeln i GD

Fantasifulla kreationer av blommor, blad och grönsaker
Fantasifulla kreationer av blommor, blad och grönsaker

Fantasifulla hattar av blommor, blad, persilja, bär, grönsaker och mossa kunde beskådas på söndagen när Wij trädgårdar i Ockelbo ordnade skördefest för sjätte året i rad.

Läs hela artikeln i Arbetarbladet

En vecka till Medeltidsdagen

En vecka till Medeltidsdagen

Holmsveden/Söderhamns-Kuriren
Nästa lördag, den 5 september, arrangeras Skogs Medeltidsdag igen efter ett sabbatsår.
Läs hela artikeln på Hela hälsingland.se


Klart för krutrök


Klart för krutrök

Holmsveden/Söderhamns-Kuriren
Räkna med Vilda Västern-show och countrymusik när Westerndagen på lördag arrangeras på 22:a året i rad.
Saloonen öppnar redan ikväll.

Läs hela artikeln på Hela Hälsingland.se

Western räddades återigen undan laglösa

Holmsveden/Söderhamns-Kuriren
När västern åter kom till Holmsveden levde byn upp till ljudet av skottsalvor som rullade mellan husen längs gatan.En tecknad seriehjälte höll ordning och såg till att besökarna höll sig till lagen.

Läs hela artikeln på Hela Hälsingland.se

Råd och rön vid uppfinnarträff


Råd och rön vid uppfinnarträff

BOLLNÄS/Ljusnan
Påhittiga uppfinnare med smarta uppfinningar finns det gott om. Men hur går man vidare med sin idé? Det fick uppfinnare och innovatörer råd och tips om av medlemsföreningen List i helgen.

Läs hela artikeln på Hela Hälsingland.se
 


Mytomspunnen stollgång får nytt liv
Mytomspunnen stollgång får nytt liv

Gruvförmannen, den mytomspunna Gruvfrun, kvinnorna i vasken och gruvkärringar. Det är några av de figurer man kommer att möta vid tre tillfällen i augusti vid området kring Storberget och Stollgången strax utanför Hofors.
- Vi har valt att kalla det för en teaterstig och det blir någonting helt nytt för oss, säger Tommy Nielsen, turistchef i Hofors kommun och ansvarig för teaterstigen.

Läs hela artikeln i Gästriklands Tidning

Tidigare inlägg
RSS 2.0
Bloggtoppen.se Allmänt BlogRankers.com
webvoter-omröstning
Ge din bedömning av bloggen

1 ganska dålig
2 mindre bra
3 helt ok
4 riktigt bra
5 väldigt bra

Se resultat
hit counter