Nyheter från Ålands Radio

Nyheter från Ålands Radio

Stort intresse att bli projektlots

24 personer har sökt om att bli projektlots för föreningen Leader Åland.
-Det är jättebra och har överträffat förväntningarna, säger Christian Pleijel från föreningen. Leader-projektet, som finansieras av EU och landskapsregeringen gemensamt och som har funnits inom EU sedan 1991, ska stödja landsbygdens utveckling, och kommuner, föreningar och byalag kan ansöka om projektpengar.
Av de nu sökande projektlotsarna så kommer 10-12 stycken att väljas ut för sedan dels ta hand om mindre projekt och dels sitta med i olika styrgrupper.
Beslut om vilka som väljs ut tas under veckan och utbildning för lotsarna kommer att ske i höst i samband med projektstart.

Källa Ålands Radio & TV

Läs mer på Ålands Radio & TV


Fria metoder - recept för lokal utveckling! Färsk och uppdaterad hemsida!
Fria metoder - recept för lokal utveckling! Färsk och uppdaterad hemsida!

http://www.friametoder.se/ är en webbplats avsedd att vara en verktygslåda vid lokal utveckling. Allt material får användas gratis och vill du arbeta vidare med någon av metoderna kan du kontakta någon av projektägarna. boll_x.jpg (54.70kb)


EU-pengar utvecklar landsbygdsturismen
EU-pengar utvecklar landsbygdsturismen

EU driver ett renodlat landsbygdsprojekt där städerna är uteslutna. Det kallas Leader och utgörs av en kasse pengar som är avsedda för som det heter - "utveckling av bestående aktiviteter på landsbygden."

 Hasse Persson rapportera

Läs hela artikeln på SR Gävleborg


Leader Gästrikebygden sex nya projekt beviljade av LAG
Leader Gästrikebygden sex nya projekt beviljade av LAG

Igår, 1 juni, sammanträdde LAG i Hofors kvällen lång och tog då ställning till 15 olika projektansökningar. Totalt beviljades 6 av dessa sammanlagt 410 000kr. Det fanns samtidigt intressanta delar i flera av de projekt som avslogs, exempelvis eflerlyste LAG i ett flertal fall konkretisering av målsättning och projektnyttan samt i vissa fall en bredare förankring och samverkan. Nu följer  Länsstyrelsens formella granskning av LAGs beslut och därefter skickas beslut inklusive motivering till de beviljade projekten. Även de projekt som inte beviljades kommer inom kort att meddelas beslutet skriftligt med LAGs motivering. De projekt som inte beviljades har möjlighet att återkomma vid ett annat tillfälle med en vidareutvecklad ansökan.

Läs mer om vilka projekt som beviljades här.

Landsbygden lockar turister

Många av de projekt som komme rin till Leader Gästrikebygden har koppling till besöksnäring. Utifrån denna nya undersökning hoppas vi att de har stora möjligheter att utvecklas framöver, eftersom den visar att nio av tio kommer att tillbringa hela eller delar av sin semester i Sverige i sommar. För omkring en tredjedel av dem är det den svenska landsbygden som lockar allra mest. Det visar en färsk undersökning som LRF presenterar idag.
 
Läs mera här.300 000kr väntar på driftiga ungdomar

Nu finns projektet Ungdomsinitiativ, där driftiga ungdomar på landsbygden kan söka upp till 25 000kr för att förverkliga en gemensam idé som gör livet på landet lite bättre, lite roligare. Det kan vara egentligen vad som helst under förutsättning att det är nytänkande, lagligt och drivs av unga för unga på landsbygden. Ung är man upp till och med 28 år. Har man en idé men saknar pengarna så hör man av sig till Leaderkansliet.Läs mer på LEADER Gästrikebygden

Latorpsborna vet vad EU-bidragen kan betyda
Latorpsborna vet vad EU-bidragen kan betyda

Sverige är nettobidragsgivare i EU, vi betalar mer pengar än vi får tillbaka i form av bidrag. Men trots att det finns mer pengar att söka, så tycker många att det är för krångligt, berättar en EU-samordnare i Örebro. Men i byn Latorp har EU-bidragen varit avgörande.

Läs hela artikeln på SVT:s hemsida

Kommunerna kan nu ansöka om utvecklingsmedel till alkohol- och narkotikaförebyggande insatser för 2009
Kommunerna kan nu ansöka om utvecklingsmedel till alkohol- och narkotikaförebyggande insatser för 2009

Regeringen har tilldelat Länsstyrelsen 2,2 miljoner kronor i utvecklingsmedel att fördela till kommunerna i Gävleborgs län i syfte att stimulera och stödja kommunerna i deras arbete med alkohol- och drogförebyggande insatser enligt handlingsplaner för åren 2006 - 2010.

Under 2009 kommer medlen att fördelas inom följande områden:

  1. Insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem eller psykisk ohälsa och familjer där våld och övergrepp mellan vuxna förekommer
  2. Insatser för missbrukande kvinnor som utsätts för våld
  3. Andra förebyggande insatser inom alkohol- och narkotikaområdet.

Länsstyrelsen inbjuder länets kommuner att ansöka om bidrag av medlen
Närmare information om medlen finns att hämta i informationsbladet med tillhörande ansökningsblankett.


Kontaktperson:
Elisabeth Källdén, tel. 026-17 13 74

Läs mer på Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida


Region Gävleborgs *projektstöd till den ideella sektorn
Riktlinjer för Region Gävleborgs *projektstöd/bidrag till den ideella sektorn för evenemang, kultur och näringslivsutveckling

Inriktning
 
Riktlinjerna avser i första hand den ideella sektorn som kan söka medel för att utveckla evenemang, kultur och näringsliv. Företag och privatpersoner kan inte söka.
Stödet/bidraget är maximerat till 50 000 kr/år.
Medel och medfinansiering till större projekt kan sökas inom ramen för Region Gävleborgs övergripande projektfinansiering.
Kontakta Region Gävleborg om Du är osäker på vilken stödform (olika regelverk) som passar bäst för Ert/Ditt projekt.


*Med projekt avses insatser utanför den ordinarie verksamheten och som är avgränsad i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.


Projektbidrag kan sökas för:
 
Insatser för utveckling av näringslivet
Evenemang, konferenser, seminarier etc inom kultur och näringsliv
Scenkonstproduktioner (teater, dans, performance etc)
Konstprojekt
Barn- och ungdomsprojekt (utanför den ordinarie skolan)
Internationella besök och utbyten


Prioriteringar
 
Bidrag beviljas endast till projekt och evenemang som har en förankring i regionens utvecklingsplan RUP och bedöms ha ett regionalt mervärde och bidra till Region Gävleborgs utveckling och attraktionskraft.


Region Gävleborg ger inte bidrag till


Ordinarie verksamhet
Enskild persons kulturutövande, studieresa eller utbildning
Inköp av konst
Investeringar i lokaler
Kultur i skolan-projekt i enskilda kommuner
Organisationers årsmöten eller jubileum
Produktion av böcker eller CD skivor


Villkor
 
Bidrag ges i regel med maximalt 50 000 kr
Beslut om bidragl gäller för projekt som pågår i maximalt tre år
Bidragsmottagaren har det fulla ansvaret vad avser tidsplaner, ekonomi, rapportering och projektets/evenemangets genomförande


Mottagare
 
·        Bidrag kan sökas av föreningar och organisationer av olika slag. Enskilda personer och företag beviljas inte bidrag.


Ansökan
 
·        Ansökan om bidrag ska göras på särskild blankett som finns att ladda ner från www.regiongavleborg.selänk till annan webbplats . Se "Handledning och villkor - Ansökan" innan du fyller i blanketten.
·        Ansökan ska lämnas i god före projektstart
 
Beslut
 
·        Beslut om bidrag fattas normalt inom 5-6 veckor efter inlämnad ansökan
 
Utbetalning av bidrag
 
·        50 % av bidraget kan betalas ut efter beslut. Ansökan om förskott görs på rekvisition som finns att ladda ner från hemsidan. Resterande medel betalas ut efter godkänd slutredovisning av projektet.
·        Beslut om bidrag kan innehålla ytterligare villkor för det enskilda projektet/evenemanget.


Information och kommunikation
 
Det ska tydligt framgå vid kommunikation och information om projektet/evenemanget att Region Gävleborg är bidragsgivare/sponsor. Om annan bidragsgivare/sponsors logotyp används i tryckt material, annonser, affischer, på webbplats eller liknande, ska även Region Gävleborgs logotyp användas.


 Logotyp kan laddas ned från www.regiongavleborg.se


Uppföljning och utvärdering
 
Region Gävleborg ska ha rätt att hos mottagaren av bidraget följa arbetet och ta del av alla handlingar som kan ge upplysningar om projektet/evenemanget och dess genomförande.


Region Gävleborg
Box 834
801 30 Gävle
 
Besöksadress: Ruddammsgatan 30 i Gävle
Tel: 026 4040 200
www.regiongavleborg.selänk till annan webbplats

Kontaktpersoner

Maria Gelin Axelsson
ansökan och beslut
tel 026-404 02 45

Ulrika Brandt
rekvisition och utbetalning
tel 026-404 02 46


 

Tillhörande filer och Externa länkar

Handledning och villkor - AnsökanWord
AnsökanWord

Handledning och villkor - RekvireringWord
RekvisitionExcel

För att läsa en pdf behöver du Adobe Reader
(Acrobat Reader). Du kan ladda hem det gratis härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på Region Gävleborgs hemsida


Länsstyrelsen lyfter jämställdhetsfrågorna i Socialfondsprojekt
Länsstyrelsen lyfter jämställdhetsfrågorna i Socialfondsprojekt

Europeiska socialfonden har beviljat ca 25 miljoner kronor för att lyfta jämställdhetsfrågorna i socialfondsprojekt. Projektsökande och projektägare i Värmland, Dalarna och Gävleborgs län kan nu få hjälp av projektstödjare Katarina Jakobsson vid Länsstyrelsen i Värmlands län.
- Jag kan ge projekten både konkreta tips, idéer och verktyg, säger Katarina Jakobsson. Målet är att integrera ett jämställdhetsperspektiv i projektens alla delar.

I december 2008 beviljade Europeiska Socialfonden länsstyrelserna, genom Länsstyrelsen i Örebro län, ca 25 miljoner kronor till ett nationellt projekt som ska hjälpa till att flytta fram positionerna i arbetet med jämställdhetsintegrering av socialfondsprojekt.

Åtta länsstyrelser har nu rekryterat projektstödjare som ska genomföra satsningar regionalt, varav Länsstyrelsen i Värmlands län är en. Länsstyrelsen i Värmlands län har som mål att kunna stödja minst 50 projekt per år under den här treårsperioden. Till uppgiften har Katarina Jakobsson, tidigare genuskonsult, anställts. Projekten kommer bland annat att erbjudas utbildningar och workshops i jämställdhetsintegrering och information i samband med att nya projektomgångar utlyses.

- Särskilt viktigt är det att stödja projektägarna så att de kan ge projekten ett bra innehåll för både kvinnor och män, säger Maritha Johansson, jämställdhetsdirektör på Länsstyrelsen i Värmlands län.

För mer information, kontakta
Katarina Jakobsson
Länsstyrelsen i Värmlands län,
Tel: 054-197093 / 0735-692337

ESF-Rådet, Europeiska unionens Socialfonder
http://www.esf.se/    


Läs hela artikeln på LST Gävleborg

Nyfiken på Leader - inspiraions/informationsfilm
Nyfiken på Leader - inspiraions/informationsfilm

Nu har det laddats upp en filmad dialog och presentation om Leader, dess effekter, struktur och möjligheter ur ett nationellt perspektiv. Filmen kan du ladda ner via Landsbygdsnätverkets hemsida.


Stora stöd till teater och musik
Stora stöd till teater och musik

Leader Hälsingebygden satsar en halv miljon kronor på ett Lill Babs-museum.
Nästan 800 000 kronor går till att utveckla aktiviteter runt Hårga, bland annat ett musikspel där Åsa Jinder skrivit musiken.

Läs mer i tidningen Ljusdals Posten

Leader Gästrikebygden
Beviljade projekt

Här kan du läsa om vilka projekt som blivit beviljade finansiering från Leader Gästrikebygden.
Mer information om projekten kommer inom kort.


Projektbeslut 9/3 2009

Projektägare

Projektnamn

Kort sammanfattning av projektet

Hofors kommun/StorbergsgruppenStorbergets gruvor 
Vattan, Lövåker & Stocksbo BygdegårdsföreningUtvecklingsprojekt för samverkan i byn 
Unga Örnar

Havet- Limön

 
Hosjöns midsommarföreningHosjöns utveckling 
Åmots ekonomiska föreningFörstudie:Hushållsnära och ROT 
Åmots ekonomiska föreningFörstudie: en korg ved - ett lass ved 
Hofors kolareHofors kolare 
Hofors SMKBevattning av SMK 
Leader GästrikebygdenParaplyprojekt - bygdeutveckling 
Leader GästrikebygdenParaplyprojekt - ungdomsinitiativ 

De projekt som beviljades den 9 mars finns i listan ovan. Alla övriga inkomna ansökningar avslogs. Samtliga sökanden kommer att få LAGs beslut inklusive motiveringar gällande det egna projektet per post. Detta sker inom 2 veckor efter beslutet har tagits av LAG.

LAGs beslut är inte möjliga att överklaga. Ett projekt som fått avslag måste utvecklas på ett betydande sätt för att det åter ska tas upp av LAG igen.

Innan LAGs beslut vinner laga kraft ska dessa granskas av Länsstyrelsen. Denna hantering beräknas ta maximalt 15 arbetsdagar efter LAGs beslut.

Nästa deadline för ansökan är den 30 april och beslut på dessa ansökningar tas den 1 juni.

Läs mer på Leader Gästrikebygden


Europahusets projektservice ...Europahusets projektservice är en tänkt framtida verksamhet för oss.

Här har vi inom den ideellasektorn en chans att påverka för att få våra egna lotsar inom projektvärden med spets kompetens inom socialafonden och den regionalafonden.

Med att visa vårt intresse kommer vi att kunna få hjälp att förstå samt framtagande av ideer till projekt och därefter fortsatt verksamhet. Detta med tanke på att den ideela sektorn i sverige är en av dom som söker minst projekt inom EU och att vi  därför behöver flytta fram våra positioner. Detta med hjälp som kan ge oss stöd i vår strävan efter att förverkliga våra goda ideer ...

Gå in och stöd detta genom att fylla i enkäten för det kostar inget och det sämsta som kan hända är att vi får gratis hjälp...

Har ni frågor eller behöver mer information ta gärna kontakt med oss på Länsbygderådet X-ing.Europahusets projektservice är en tänkt framtida verksamhet för oss...

Just nu pågår en förstudie omkring detta med ekonomiskt stöd från Region Gävleborg och ABF Gävleborg.

I förstudien gör vi en enkät till ideella föreningar och föreningar för små företag. Om ni är en av de som fått enkäten kan den besvaras genom att klicka på länken nedan och sedan följa instruktionerna.


Enkät projektservice


Enkäten på nätet är en hjälp vi fått av Resekompani AB (en av våra medlemsorganisationer) och den är därför uppbyggd för anmälningar till konferenser och liknande arrangemang.


Frågorna under fliken Övrigt är en fast mall så ni behöver inte fylla i rutan med särskilda önskemål. Där kan ni i stället skicka med eventuella kommentarer i övrigt omkring ert intresse för projekt.


När ni får upp sista sidan så finns det också en del som är en fast mall. Det är en kryssruta där man "accepterar villkoren". Den rutan måste kryssas i men ni accepterar självklart inga villkor i och med det. Under våren 2009 kommer vi att lägga ut resultatet av enkätsvaren här och framåt sommaren kommer också vår slutrapport med eventuella förslag att finnas här. 

Läs mer på Europahusets hemsida


Workshop 7/4 för alla som blivit beviljade Leaderpengar!!!
Workshop 7/4 för alla som blivit beviljade Leaderpengar!!!

Länsstyrelsen arrangerar en inspirations- och informationsdag kring Landsbygdsutveckling  för alla intresserade i Bollnäs den 7/4. Då arrangeras samtidigt utbildningstillfälle med fokus på projektadminitstration för alla de som då fått sitt projekt beviljat i Leader. (Mer information om detta inom kort)

Läs mer på LEADER Gästrikebygdens hemsida


Jordbruksverket på Twitter
Jordbruksverket på Twitter

Jordbruksverket finns sedan några veckor på mikrobloggen Twitter. Där ska intresserade kunna följa aktiviteter för landsbygdsutveckling.

På Twitter kommer Team företagande, som ingår i verkets landsbygdssatsning, att berätta då de är ute på olika mässor.
På mikrobloggen ska även finnas tips om aktuella händelser och rapporter.

- Vi har här ett fantastiskt tillfälle att lyfta frågor och visa på saker som händer när det gäller möjligheter på landsbygden på ett sätt vi tidigare inte provat, säger Maria Petersson, som arbetar med landsbygdsutveckling vid Jordbruksverket.

Läs mer i Tidningen ATL


Europahusets projektservice ...
Europahusets projektservice är en tänkt framtida verksamhet för oss.

Här har vi inom den ideellasektorn en chans att påverka för att få våra egna lotsar inom projektvärden med spets kompetens inom socialafonden och den regionalafonden.

Med att visa vårt intresse kommer vi att kunna få hjälp att förstå samt framtagande av ideer till projekt och därefter fortsatt verksamhet. Detta med tanke på att den ideela sektorn i sverige är en av dom som söker minst projekt inom EU och att vi  därför behöver flytta fram våra positioner. Detta med hjälp som kan ge oss stöd i vår strävan efter att förverkliga våra goda ideer ...

Gå in och stöd detta genom att fylla i enkäten för det kostar inget och det sämsta som kan hända är att vi får gratis hjälp...

Har ni frågor eller behöver mer information ta gärna kontakt med oss på Länsbygderådet X-ing.Europahusets projektservice är en tänkt framtida verksamhet för oss...

Just nu pågår en förstudie omkring detta med ekonomiskt stöd från Region Gävleborg och ABF Gävleborg.

I förstudien gör vi en enkät till ideella föreningar och föreningar för små företag. Om ni är en av de som fått enkäten kan den besvaras genom att klicka på länken nedan och sedan följa instruktionerna.


Enkät projektservice


Enkäten på nätet är en hjälp vi fått av Resekompani AB (en av våra medlemsorganisationer) och den är därför uppbyggd för anmälningar till konferenser och liknande arrangemang.


Frågorna under fliken Övrigt är en fast mall så ni behöver inte fylla i rutan med särskilda önskemål. Där kan ni i stället skicka med eventuella kommentarer i övrigt omkring ert intresse för projekt.


När ni får upp sista sidan så finns det också en del som är en fast mall. Det är en kryssruta där man "accepterar villkoren". Den rutan måste kryssas i men ni accepterar självklart inga villkor i och med det. Under våren 2009 kommer vi att lägga ut resultatet av enkätsvaren här och framåt sommaren kommer också vår slutrapport med eventuella förslag att finnas här. 

Läs mer på Europahusets hemsida


Europahusets projektservice...
Europahusets projektservice är en tänkt framtida verksamhet för oss.

Här har vi inom den ideellasektorn en chans att påverka för att få våra egna lotsar inom projektvärden med spets kompetens inom socialafonden och den regionalafonden.

Med att visa vårt intresse kommer vi att kunna få hjälp att förstå samt framtagande av ideer till projekt och därefter fortsatt verksamhet. Detta med tanke på att den ideela sektorn i sverige är en av dom som söker minst projekt inom EU och att vi  därför behöver flytta fram våra positioner. Detta med hjälp som kan ge oss stöd i vår strävan efter att förverkliga våra goda ideer ...

Gå in och stöd detta genom att fylla i enkäten för det kostar inget och det sämsta som kan hända är att vi får gratis hjälp...

Har ni frågor eller behöver mer information ta gärna kontakt med oss på Länsbygderådet X-ing.Europahusets projektservice är en tänkt framtida verksamhet för oss...

Just nu pågår en förstudie omkring detta med ekonomiskt stöd från Region Gävleborg och ABF Gävleborg.

I förstudien gör vi en enkät till ideella föreningar och föreningar för små företag. Om ni är en av de som fått enkäten kan den besvaras genom att klicka på länken nedan och sedan följa instruktionerna.


Enkät projektservice


Enkäten på nätet är en hjälp vi fått av Resekompani AB (en av våra medlemsorganisationer) och den är därför uppbyggd för anmälningar till konferenser och liknande arrangemang.


Frågorna under fliken Övrigt är en fast mall så ni behöver inte fylla i rutan med särskilda önskemål. Där kan ni i stället skicka med eventuella kommentarer i övrigt omkring ert intresse för projekt.


När ni får upp sista sidan så finns det också en del som är en fast mall. Det är en kryssruta där man "accepterar villkoren". Den rutan måste kryssas i men ni accepterar självklart inga villkor i och med det. Under våren 2009 kommer vi att lägga ut resultatet av enkätsvaren här och framåt sommaren kommer också vår slutrapport med eventuella förslag att finnas här. 

Läs mer på Europahusets hemsida


Leader Hälsingebygden...
Leader Hälsingebygden...

Planerad Agenda 2009


Projektansökan   AU         Beslut - LAG

 

Våren 2009

15 januari            10 feb      Tisd   10 mars

20 april               13 maj      Månd  1 juni

 

Hösten 2009

1 september         23 sept­     Onsd 14 oktober

20 oktober           10 nov     Månd  7 december


Arbetsutskottet möts alltid ca fyra veckor före beslutsmöte


25 April - Årsmöte för Föreningen Leader Hälsingebygden i Järvsö

Läs mer på deras hemsida


Europahusets projektservice ...
Europahusets projektservice är en tänkt framtida verksamhet för oss.

Här har vi inom den ideellasektorn en chans att påverka för att få våra egna lotsar inom projektvärden med spets kompetens inom socialafonden och den regionalafonden.

Med att visa vårt intresse kommer vi att kunna få hjälp att förstå samt framtagande av ideer till projekt och därefter fortsatt verksamhet. Detta med tanke på att den ideela sektorn i sverige är en av dom som söker minst projekt inom EU och att vi  därför behöver flytta fram våra positioner. Detta med hjälp som kan ge oss stöd i vår strävan efter att förverkliga våra goda ideer ...

Gå in och stöd detta genom att fylla i enkäten för det kostar inget och det sämsta som kan hända är att vi får gratis hjälp...

Har ni frågor eller behöver mer information ta gärna kontakt med oss på Länsbygderådet X-ing.Europahusets projektservice är en tänkt framtida verksamhet för oss...

Just nu pågår en förstudie omkring detta med ekonomiskt stöd från Region Gävleborg och ABF Gävleborg.

I förstudien gör vi en enkät till ideella föreningar och föreningar för små företag. Om ni är en av de som fått enkäten kan den besvaras genom att klicka på länken nedan och sedan följa instruktionerna.


Enkät projektservice


Enkäten på nätet är en hjälp vi fått av Resekompani AB (en av våra medlemsorganisationer) och den är därför uppbyggd för anmälningar till konferenser och liknande arrangemang.


Frågorna under fliken Övrigt är en fast mall så ni behöver inte fylla i rutan med särskilda önskemål. Där kan ni i stället skicka med eventuella kommentarer i övrigt omkring ert intresse för projekt.


När ni får upp sista sidan så finns det också en del som är en fast mall. Det är en kryssruta där man "accepterar villkoren". Den rutan måste kryssas i men ni accepterar självklart inga villkor i och med det. Under våren 2009 kommer vi att lägga ut resultatet av enkätsvaren här och framåt sommaren kommer också vår slutrapport med eventuella förslag att finnas här. 

Läs mer på Europahusets hemsida


Europahusets projektservice ...
Europahusets projektservice är en tänkt framtida verksamhet för oss.

Här har vi inom den ideellasektorn en chans att påverka för att få våra egna lotsar inom projektvärden med spets kompetens inom socialafonden och den regionalafonden.

Med att visa vårt intresse kommer vi att kunna få hjälp att förstå samt framtagande av ideer till projekt och därefter fortsatt verksamhet. Detta med tanke på att den ideela sektorn i sverige är en av dom som söker minst projekt inom EU och att vi  därför behöver flytta fram våra positioner. Detta med hjälp som kan ge oss stöd i vår strävan efter att förverkliga våra goda ideer ...

Gå in och stöd detta genom att fylla i enkäten för det kostar inget och det sämsta som kan hända är att vi får gratis hjälp...

Har ni frågor eller behöver mer information ta gärna kontakt med oss på Länsbygderådet X-ing.Europahusets projektservice är en tänkt framtida verksamhet för oss...

Just nu pågår en förstudie omkring detta med ekonomiskt stöd från Region Gävleborg och ABF Gävleborg.

I förstudien gör vi en enkät till ideella föreningar och föreningar för små företag. Om ni är en av de som fått enkäten kan den besvaras genom att klicka på länken nedan och sedan följa instruktionerna.


Enkät projektservice


Enkäten på nätet är en hjälp vi fått av Resekompani AB (en av våra medlemsorganisationer) och den är därför uppbyggd för anmälningar till konferenser och liknande arrangemang.


Frågorna under fliken Övrigt är en fast mall så ni behöver inte fylla i rutan med särskilda önskemål. Där kan ni i stället skicka med eventuella kommentarer i övrigt omkring ert intresse för projekt.


När ni får upp sista sidan så finns det också en del som är en fast mall. Det är en kryssruta där man "accepterar villkoren". Den rutan måste kryssas i men ni accepterar självklart inga villkor i och med det. Under våren 2009 kommer vi att lägga ut resultatet av enkätsvaren här och framåt sommaren kommer också vår slutrapport med eventuella förslag att finnas här. 

Läs mer på Europahusets hemsida


Brysselexperterna – från Västra Torup
Brysselexperterna - från Västra Torup

Byalaget i Västra Torup har blivit något av experter på bidrag till landsbygdsutveckling. För det här året ligger 4,5 miljoner från EU i potten.

Bryssel, eller snarare EU, är ganska generös med pengar för landsbygdsutveckling. Hässleholm och Perstorp är ett av åtta "lag" i Skåne som totalt kan få ta del av 26 miljoner för perioden 2007-2013. För 2009 4,5 miljoner.
Men det är inte helt lätt att norpa åt sig de sköna miljonerna. Byalag och föreningar med ambitionen om EU-pengar måste veta hur Bryssel tänker.

Ett byalag som kan EU är Västra Torup. Sedan 2003 har de lyckats ro i land 1,4 miljoner (inte enbart EU-medel) som plöjts ner i bland annat en renovering av bystugan för en halv miljon.
EU-pengarna har även inneburit satsningar i olika aktiviteter som kompetensutveckling, kvinnofrukostar, temakvällar och ungdomskafé med mera.

Ordförande i byalaget, Connie Asterman, uppmanar andra byföreningar och byalag att gå till attack. Kan Västra Torup kan andra, är budskapet. Och potentialen är stor - Hässleholm och Perstorp har ju en stor landsbygd.
- Det gäller att ta chansen, att inte vara rädd för byråkratin, säger Connie Asterman, som tillägger att hon och hennes kollegor i byalags styrelse gärna ställer upp och vägleder.

Det har man för övrigt gjort ett bra tag nu - EU-experter som man blivit.
- I torsdags hade vi Röke byalag här och vi har tidigare varit uppe i Småland och berättat hur man går till väga.
Connie ger lite tips som bevekar Bryssel: Förbjudet är alla soloprojekt. En förutsättning är att föreningar och näringsliv går hand i hand. Lika viktigt är hur man fyller i en ansökan.
- Säg att man vill utveckla turismen. Förbjudna är ord är vandrarhem, det är inget som går hem i Bryssel. Tillåtna, ja nästan nödvändiga ord, är nätverk, samverkan, landsbygdsutveckling, integration och jämställdhet.

För det här året står alltså 4,5 miljoner på spel och naturligtvis kommer Connie Asterman & co att ragga delar av den summan.
Hon är lite hemlighetsfull om vad pengarna ska gå till, men erkänner så mycket att de ska malas ner i aktuella hjärtefrågor som bredband åt alla och en förbättring inom kollektivtrafiken. Buss ner i byn och tågstopp står också på önskelistan.


Per Strandell

Läs mer i Norra Skåne

Tidigare inlägg
RSS 2.0
Bloggtoppen.se Allmänt BlogRankers.com
webvoter-omröstning
Ge din bedömning av bloggen

1 ganska dålig
2 mindre bra
3 helt ok
4 riktigt bra
5 väldigt bra

Se resultat
hit counter