Årets Kommun 2009 i Gävleborgs Län ...

 
Årets Kommun 2009 i Gävleborgs Län som därmed nomineras till Hela Sverige ska Leva och Årets Kommun i Sverige...

Kommun: Söderhamns Kommun

Kontaktperson: Magnus Svensson

Postadress: 826 80 Söderhamn

Telefon: Tel 0270-750 00                          E-post: magnus.svensson@soderhamn.se

 

Kommunen nomineras till utmärkelsen för följande verksamhet:

 1. Söderhamns kommun har ett sparkonto i JAK Medlemsbank där man har satt in 1 miljon kronor.
 2. Vision 2012 är ett långsiktigt och levande visionsarbete i kommunen. Under våren 09 genomfördes en uppföljning av dessa allt  i samarbete med Kommunbygderådet Allis.
 3. Man har genomfört ett antal skoldialoger i bygderna.
 4. Under 2009 har Söderhamns kommun, tillsammans med Kommunbygderådet Allis och lokala livsmedelsproducenter, stöttat den lokala torghandeln.
 5. Kommunens gamla Näringslivsråd ersattes 2007 av ett nytt Tillväxtråd för att på ett mer dynamiskt sätt hantera näringslivs- och tillväxtfrågorna lokalt tillsammans med Kommunbygderådet Allis.
 6. Söderhamns kommun har deltagit på Landsbygdsriksdagen med både politiker och tjänstemän och finansierat deltagare för Kommunbygderådet Allis.
 7. KBR Allis har haft verksamhetsmedel från Söderhamns kommun under 2009, för att på ett effektivt sätt kunna strukturera arbetssätt, bygdekontakter, visionsarbeten mm. Dessutom har KBR tillgång till telefon, fax, möteslokaler mm utan kostnad.
 8. Kommunen har anslagit medel till föreningsdrivna ungdomsgårdar på landsbygden, för att möjliggöra för fler mötesplatser för ungdomar.
 9. Söderhamns kommun håller på att arbeta fram en policy ang upphandling av när- och lokalproducerade livsmedel som en medveten strategi för en levande landsbygd.
 10. Man har genomfört, ett förutsättningslöst och öppet möte med representanter från landsbygden i kommunen, för att få synpunkter på vad man bör arbeta med och hur.
  Den översiktsplan för vindkraften som håller på att tas fram har varit ute på en relativt lång remissrunda i kommunens bygder, för att få in så mycket synpunkter som möjligt.
 11. Initiativet för ”Omställning Söderhamn”
 12. Man är ansluten till energimyndighetens ”Uthållig kommun”
 13. Man är ekokommun, med ett ekokommunråd med bred representation, för bästa planering med miljöperspektiv.
 14. Man är eltagare i EU-projektet Baltic Climate

 

Verksamheten är:

Nominering av Söderhamns kommun till årets kommun 2009

Söderhamns kommun har, som en medveten landsbygdsutvecklingsstrategi, ett sparkonto i JAK Medlemsbank. Man har satt in 1 miljon kronor, och sparpoängen kan överlåtas till lån som på olika sätt främjar utvecklingen i bygderna. På så vis minskar lånekostnaderna för låntagarna, utan att bidrag behöver utgå.

Vision 2012 är ett långsiktigt och levande visionsarbete i kommunen, där alla invånare kan vara delaktiga. Kommunledningen har bl a samlat in utvecklingsförslag för Söderhamns kommun. För att säkerställa att innevånare från hela kommunen deltar, har visionsdialoger förlagts också i bygderna, i samarbete med Kommunbygderådet Allis.

Under våren 09 genomfördes en uppföljning av dessa, för att se vad som hänt hittills samt inhämta nya förslag. Även visionsdialoger på samtliga skolor har genomförts, med både elever och föräldrar.

Man har genomfört ett antal skoldialoger i bygderna, för att samla in synpunkter på hur man ska hantera skolfrågan (bl a antalet skolor) med anledning av ett vikande elevunderlag. Denna dialog ledde till ett beslut om att inga landsbygdsskolor ska läggas ned under överskådlig tid.

Under 2009 har Söderhamns kommun, tillsammans med Kommunbygderådet Allis och lokala livsmedelsproducenter, stöttat den lokala torghandeln. Syftet har varit att underlätta för (primärt) kommunens producenter att på ett samordnat sätt kunna sälja sina varor i centrala Söderhamn. Under 2008 köpte man in enhetliga torgstånd och ett par kyldiskar som kan lånas av producenterna. Under 2009 har kommunen fortsatt att serva och låna ut dessa.

Kommunens gamla Näringslivsråd ersattes 2007 av ett nytt Tillväxtråd för att på ett mer dynamiskt sätt hantera näringslivs- och tillväxtfrågorna lokalt. Kommunalråd och tjänstemän har då regelbundna träffar tillsammans med en bred representation från olika lokala närings-livsorganisationer och branscher, däribland ”de areella näringarna”. Men också kommun-bygderådet Allis, som har den enda ideella representationen, har en ordinarie ledamot i rådet.

Söderhamns kommun har deltagit på Landsbygdsriksdagen med både politiker och tjänstemän, både 2006 och 2008. Dessutom har man finansierat deltagare från KBR Allis på lokalekonomidagarna 2006 och 2008, landsbygdsriksdagen 2008, landsbygdskonferensen i Emmaboda 2009, samt andra seminarier av vikt för den samlade kompetensen kring landsbygdsfrågor i kommunen.

KBR Allis har haft verksamhetsmedel från Söderhamns kommun under 2009, för att på ett effektivt sätt kunna strukturera arbetssätt, bygdekontakter, visionsarbeten mm. Dessutom har KBR tillgång till telefon, fax, möteslokaler mm utan kostnad.

Kommunen har anslagit medel till föreningsdrivna ungdomsgårdar på landsbygden, för att möjliggöra för fler mötesplatser för ungdomar.

Söderhamns kommun håller på att arbeta fram en policy ang upphandling av när- och lokalproducerade livsmedel som en medveten strategi för en levande landsbygd.

Man har genomfört, ett förutsättningslöst och öppet möte med representanter från landsbygden i kommunen, för att få synpunkter på vad man bör arbeta med och hur.

Den översiktsplan för vindkraften som håller på att tas fram har varit ute på en relativt lång remissrunda i kommunens bygder, för att få in så mycket synpunkter som möjligt. Dessa har på ett förtjänstfullt sätt blivit insamlade och redovisade.

När det gäller omställningsarbete till ett hållbart samhälle, gör man en hel del (förutom det ovanstående). Man är
- ansluten till energimyndighetens ”Uthållig kommun”
- ekokommun, med ett ekokommunråd med bred representation, för bästa planering med miljöperspektiv.

- deltagare i EU-projektet Baltic Climate, med målet att ”ge kommuner och lokala aktörer möjlighet att möta klimatförändringarna på ett integrerat och hållbart sätt men också förmedla förståelsen för klimatförändringarna och möjligheterna till en lokal och regional hållbar utveckling”.
- med ovanstående projekt som finansiär, har man på ett förtjänstfullt sätt synliggjort och stöttat ”framtidsveckan”, en hel vecka med olika aktiviteter och seminarier som bl a visade upp goda exempel från bygder och andra som gör bra klimatarbeten.

- i initiativet för ”Omställning Söderhamn” som har tagits av enskilda personer i kommunen, visar Söderhamn Kommun sitt intresse för och stöd till det arbete som görs. Detta gör man bl a genom medverkan i samarbetsgrupper och deltagande på konferenser, med syfte att både öka sin egen kompetens och stötta de initiativ som tas.

I lokalpressen förfogar omställningsinitiativet en gång i månaden över ett helt uppslag, där man fritt får skriva de artiklar man vill.

Detta uppslag har kommunen sponsrat varje gång hittills.

Kontakt uppgifter till Kommunbygderådet Allis

Allis KBR

Lena Åkerlind                                          
Södra Hamngatan 50                                  
826 50 Söderhamn                                     

Hemsida                             www.soderhamnsbygder.se

Telefon                                 0270 766 56   

Mobil                                    070 760 06 96

Lena Åkerlind                        

E-post:                                 lena.akerlind@soderhamn.com

Mobil:                                  070 350 80 66

 

Nominering gjord av:

Länsbygderådet  Hela Sverige ska Leva X-ing Gävleborg på uppdrag av våra lokala utvecklingsgrupper i Länet.

 

Med vänlig hälsning

 

Christer Kallin

Länsbygderådet  Hela Sverige ska Leva X-ing Gävleborg


Kommentarer

Var inte feg utan skriv något vackert!:

Vad vill du kalla dig?:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

Smygreklam för din egen blogg/hemsida:

Här skriver du:

Trackback
RSS 2.0
Bloggtoppen.se Allmänt BlogRankers.com
webvoter-omröstning
Ge din bedömning av bloggen

1 ganska dålig
2 mindre bra
3 helt ok
4 riktigt bra
5 väldigt bra

Se resultat
hit counter